logo_FE_Infrastruktura_i_Srodowisko_rgb
Logo-FNZR
UE_FS_rgb
Screenshot_2018-12-26 Klimat a rolnictwo – Kolejna witryna oparta na WordPressie

ECO edukacja i współpraca Nr 6/2019

Newsletter Fundacji na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju
OPE PiIOW logo
farmer-657343_960_720_CUT

Agroklimat w Polsce

Agroklimat, czyli klimat dla rolnictwa, opisuje przydatność warunków klimatycznych dla uprawy roślin na danym terenie. Przydatność obszarów na potrzeby rolnictwa jest wypadkową możliwości uprawy szerokiej gamy roślin, które będą wysoko i stabilnie plonować. Obszar Polski jest tradycyjnie uważany za bardzo dobry do uprawy roślin ozimych. Jednak przez długi czas, nawet w okresie dotowanej gospodarki przed 1989 rokiem, na podobnych glebach nie można było osiągać plonów zbliżonych do uzyskiwanych na zachodzie Europy. Przyczyną takiego stanu były z jednej strony różnice w agrotechnice, ale również występujące w Polsce warunki ostrej zimy oraz niedostatek opadów w okresie wegetacji...
rollup fundacja v6
Fundacja na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju zaprasza państwa na cykl szkoleń prowadzony obecnie w całej Polsce. Eksperci przekazują na nich najnowszą wiedzę na temat: "Adaptacja do zmian klimatu i możliwości wykorzystania potencjału odnawialnych źródeł energii".

Szkolenia dedykowane są osobom zawodowo związanym z branżą rolną i środowiskową, w tym doradcom, nauczycielom, edukatorom, rolnikom, przedstawicielom organów administracji samorządowej, oraz lokalnych urzędów, instytucji, wydziałów ochrony środowiska, branżowych mediów i lokalnych grup działania.

Udział w szkoleniach i catering są bezpłatne dla uczestników. Klikając w przycisk "więcej znajdą państwo wykaz najbliższych terminów szkoleń...
boots-2813917_960_720

WYDARZENIA
ZAPOWIEDZI

Zobacz kiedy planowane jest najbliższe wydarzenie blisko Ciebie i zdobądź bezpłatny bilet >>

Adaptacja – GMO

W Polsce jak i w całej Europie tematyka roślin modyfikowanych genetycznie (GMO) budzi wiele kontrowersji. Po części wynika to z niedostatecznej liczby badań na temat wpływu tych roślin na środowisko jak również wpływu spożywania produktów roślinnych pochodzących z upraw GMO na człowieka. Tymczasem niektórzy naukowcy twierdzą że bez roślin GMO rolnictwo nie będzie w stanie w 2050 roku wyżywić ludności na świecie. Warto więc wiedzieć więcej o problemie roślin GMO, dlatego poświęcamy tej spawie część naszego portalu. Co to oznacza skrót GMO....
farmer-587777_960_720

POLECAMY

Dbaj o środowisko naturalne i zrównoważony rozwój!
Chroń klimat, zmniejszaj zanieczyszczenia i ślad węglowy, jaki po sobie zostawiamy. Pomyśl o przyszłości dzieci i kolejnych pokoleń. Jaką planetę im pozostawimy? Możesz realizować aktywnie cele związane z ekologią, ochroną środowiska i zapobieganiem skutkom zmian klimatu, korzystając ze wsparcia portalu klimatarolnictwo.pl oraz naszego Forum i Newslettera!
nature-3375335_960_720

EKOPORADA

Odwiedź nasze FORUM!
Zadaj pytania, uzyskaj odpowiedzi, rozwiąż problemy i ważne wyzwania związane ze zmianami klimatu. Eksperci z wielu Instytutów i Uczelni w Polsce pełnią dyżury, aby odpowiadać na Twoje pytania ...

Przydatność gatunkowa roślin
uprawianych na cele energetyczne

Podejmując decyzję o założeniu plantacji roślin uprawianych na cele energetyczne należy pamiętać, o kilku podstawowych zasadach związanych z prawidłowym doborem gatunków do warunków glebowo-klimatycznych. W Polsce plantacji wieloletnich roślin energetycznych nie powinno się zakładać na glebach bardzo dobry i dobrych, które stanowią zaledwie 54 % ogółu gruntów ornych i są niezbędne do produkcji żywności i pasz. Dodatkowo plantacji takich nie należy lokalizować w rejonach...

Sposoby wykorzystania biomasy

Polska podpisała do realizacji przyjęty przez Unię Europejską pakiet klimatyczno-energetyczny, który nakłada na nasz kraj obowiązek zrealizowania do 2020 roku: ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 15%, zwiększenia udziału energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii (OŹE) do 20 % w bilansie energii zużywanej (finalnej) oraz poprawy efektywności energetycznej o 20%. W energii z OŹE energia pozyskiwana z biomasy ma mieć udział większy niż 50%. Biomasa i energia z niej pozyskiwana musi również spełniać kryteria zrównoważonej produkcji. Z powyższych względów zainteresowanie biomasą rośnie zarówno wśród energetyków jak również władz regionalnych, które dostrzegają możliwość nowych inwestycji związanych z promowaniem i wykorzystaniem energii odnawialnej...
zaproszenie-DL-net-v7

Artykuł: Zmiany klimatu w Polsce - Warunki termiczne

Nad obszar Polski w ciągu roku napływają cieplejsze masy powietrza oceanicznego i zimne masy powietrza kontynentalnego, co decyduje o umiarkowanym charakterze klimatu tak w lecie, jak i zimie. Najcieplejszym rejonem Polski jest południowo-zachodnia część kraju (często w literaturze podaje się, że są to okolice Wrocławia). Polski „biegun zimna”, poza obszarami górskimi, znajduje się w okolicach Suwałk. W latach 1963–2017 średnia temperatura powietrza w Białymstoku wyniosła 7,1°C, natomiast we Wrocławiu w latach 1961–2017 średnia temperatura była wyższa o 1,8°C i wynosiła 8,9°C.

Najwyższa średnia roczna temperatura powietrza w analizowanym okresie była w Białymstoku w 2015 roku i wynosiła 8,7°C, natomiast we Wrocławiu w latach 2014 i 2015, i wynosiła 11,2°C. Najzimniejszym rokiem w Białymstoku od 1963 roku był 1987 ze średnią roczną temperatura powietrza 5,1°C, natomiast we Wrocławiu najniższą wartość średniej rocznej temperatury w analizowanym okresie zanotowano w 1996 roku i było to 7,1°C. Widać wyraźny wzrostowy trend średniej rocznej temperatury powietrza zarówno na stacji Białystok, jak i Poznań.

Tendencje wzrostu temperatury w Polsce możemy zaobserwować, analizując wartości średniej rocznej temperatury powietrza dla dziesięcioleci od 1961 do 2017 roku. Kolejne dekady są wyraźnie cieplejsze. W Białymstoku temperatura w latach 2001–2010 była wyższa od temperatury w latach 1961–1970 o 0,9°C, a w ostatnich siedmiu latach o 1,2°C. Na stacjach w Rzeszowie i Poznaniu wzrost ten był odpowiednio o 1,3°C oraz 1,9°C. Największe różnice wystąpiły na stacji we Wrocławiu i wynosiły 1,3°C oraz 2,2°C.

Wzrost średniej rocznej temperatury powietrza w ostatnich latach w porównaniu do okresu 1961–1990 widoczny jest na mapie Polski. W ostatnich latach wartości średniej rocznej temperatury w rejonie północno-wschodniej Polski przyjmują wartości od 8°C do 9°C, a we wcześniejszym okresie 7–8oC. Również w najcieplejszym rejonie Polski, tj. południowo-zachodniej części kraju nastąpił wzrost średniej rocznej temperatury powietrza, która obecnie wynosi od 9°C do 10°C. Również w rejonach południowo-wschodnich (północna część województwa małopolskiego i podkarpackiego, krańce województwa świętokrzyskiego i lubelskiego) średnia roczna temperatura powietrza wzrosła o około 2°C.

Wzrost średniej rocznej temperatury to także wzrost temperatury maksymalnej w ciągu doby a zatem wzrost liczny dni upalnych. W latach 1961–1990 w większości obszaru kraju, za wyjątkiem północnej Polski, liczba dni z maksymalną temperaturą dobową powyżej 25°C wynosiła 30–40 dni. Na północy Polski było to 10 dni mniej zaś w pasie nadmorskim takich dni było około 20.

Inny rozkład liczby dni upalnych przedstawia się dla ostatnich lat. W okresie 2007–2016 liczba dni z maksymalną temperaturą w ciągu dnia powyżej 25°C wynosiła w całym kraju powyżej 20 dni. Jedynie w obszarach górskich i pasie nadmorskim takich dni było mniej, około 10–20. W Polsce południowej dni upalnych średni w roku było od 40 do 63, zaś w Polsce północnej od 20 do 30. Obserwując trendy zmian wartości temperatury należy spodziewać się wzrostu liczby dni upalnych w kolejnych latach na obszarze całego kraju.

Wzrost średniej rocznej temperatury powietrza to także wzrost liczby dni z dobową minimalną temperaturą poniżej 0°C. W latach 1961–1990 na wschodzie Polski takich dni było około 120–140, zaś na obszarach górskich nawet powyżej 140 dni.

Najmniej dni zimowych było na zachodzie kraju, a ich liczba była w granicach od 80 do 100 dni. W ostatnich latach liczba dni z temperaturą poniżej 0°C wyraźnie zmniejszyła się. Nadal najwięcej dni zimowych jest na terenach górskich, powyżej 140 dni. W rejonie południowo-wschodnim liczba dni zimowych zmniejszyła się o ponad 20 dni i w ostatnich latach wynosiła od 100 do 120 dni. Rejonem, gdzie liczba dni z minimalną dobową temperaturą powietrza poniżej 0°C mieści się w przedziale od 60 do 80, jest rejon wybrzeża.

Na pozostałym obszarze kraju średnia liczba dni z taką temperaturą w latach 2007–2016 wynosiła od 80 do 100 dni.
Katarzyna Żyłowska
Artykuł stanowi fragment publikacji
ZMIANY KLIMATU A ROLNICTWO W POLSCE
OCENA ZAGROŻEŃ I SPOSOBY ADAPTACJI
wydanej przez Fundację Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju

Sylwetka: Katarzyna Żyłowska

Stopień naukowy: Dr. Specjalizacja i zakres zainteresowań naukowych: Kształtowanie środowiska rolniczego. Publikacje tematycznie związane z artykułem:
  • Kozyra J., Nieróbca A., Żyłowska (Mizak) K.: 2009. Zmiany klimatyczne a rolnictwo w Polsce, ocena zagrożeń i sposobowy adaptacji. Broszura. Biblioteka Akademii Zrównoważonego Rozwoju s 116.
  • Schils R., Kersebaum Ch., Nieróbca A ., Żyłowska K., Boogaard H., De Groot H., Rijk B., Van Bussel L., Wolf J., Van Ittersum M: Global yield gap atlas; cereals in Europe. Book of Abstracts ESA XIIIth Congress , 25-29 August 2014 Debreczyn, Hungary, 213-214.
  • Doroszewski A., Wróblewska E., Jóźwicki T., Żyłowska (Mizak) K. 2013. Ocena szkód w roślinach sadowniczych i ogrodniczych powodowanych przez przymrozki w maju 2011 roku. Acta Agrophysica, 20 (2), 269-281.
  • Nieróbca A., Kozyra J., Mizak (Żyłowska) K., Wróblewska E. 2013. Zmiana długości okresu wegetacyjnego w Polsce. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie. T. 13. Z. 2(42) s. 81-94.
  • Żyłowska (Mizak) K., Pudełko R., Kozyra J., Nieróbca A., Doroszewski A., Świtaj Ł., Łopatka A., 2011: Wyniki monitoringu suszy rolniczej w uprawach pszenicy ozimej w Polsce w latach 2008-2010. Woda - Środowisko - Obszary Wiejskie, T.11, z. 2(34).

Ciekawostki/ po godzinach

Odczytaj z butelek w sklepie skąd pochodzą wody stołowe i mineralne dostępne na rynku?
Witold Lenart
Logo-FNZR
FUNDACJA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
02-776 Warszawa, Indiry Gandhi 21
NIP: 7010149552 Regon: 141578439 KRS: 0000309273
E-mail: [email protected]
Newsletter powstaje w ramach realizacji projektu „Program aktywnej edukacji, integracji i współpracy na obszarach wiejskich w Polsce”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna; Typ projektu 2.4.5: Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania jego zasobów; Podtyp projektu 2.4.5.b: Budowanie potencjału i integracja. Projekt uzyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności, a jednostką wdrażającą jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Umowa o dofinansowanie nr POIS.02/04.00-00-066/16. Za treść publikacji odpowiada Fundacja na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju.
website facebook 
Screenshot_2018-12-26 Elementor Klimatarolnictwo pl header