logo_FE_Infrastruktura_i_Srodowisko_rgb
Logo-FNZR
UE_FS_rgb
Screenshot_2018-12-26 Klimat a rolnictwo – Kolejna witryna oparta na WordPressie

ECO edukacja i współpraca Nr 4/2019

Newsletter Fundacji na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju
OPE PiIOW logo
9

Uprawa roślin na cele energetyczne
Koszty i opłacalność

Uprawa roślin na cele energetyczne ma być jednym z nowych kierunków produkcji rolniczej, który będzie stanowił dodatkowe źródło dochodów dla osób się nią zajmujących i pozwoli na realizacje zobowiązań kraju dotyczących wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. W chwili obecnej podstawowym surowcem służącym do produkcji energii eklektycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych jest biomasa pochodzenia zarówno leśnego jak i rolniczego. Założenie plantacji roślin energetycznych jest dla rolnika dużym wyzwaniem, które wynika z:...

Uzyskaj Zaświadczenie

CERTYFIKAT a4 v5 str2 wybrany
Fundacja na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju zaprasza państwa na cykl szkoleń prowadzony obecnie w całej Polsce. Eksperci przekazują na nich najnowszą wiedzę na temat: "Adaptacja do zmian klimatu i możliwości wykorzystania potencjału odnawialnych źródeł energii".

Szkolenia dedykowane są osobom zawodowo związanym z branżą rolną i środowiskową, w tym doradcom, nauczycielom, edukatorom, rolnikom, przedstawicielom organów administracji samorządowej, oraz lokalnych urzędów, instytucji, wydziałów ochrony środowiska, branżowych mediów i lokalnych grup działania.

Udział w szkoleniach i catering są bezpłatne dla uczestników. Klikając w przycisk "więcej znajdą państwo wykaz najbliższych terminów szkoleń...
pixabay_congress-2375482_960_720

WYDARZENIA
ZAPOWIEDZI

Zobacz kiedy planowane jest najbliższe wydarzenie blisko Ciebie i zdobądź bezpłatny bilet >>

Skutki zmian klimatycznych dla rolnictwa
Niedobory wody

Problem niedoboru wody jest niekorzystny dla całej gospodarki, jednak najbardziej i najszybciej niedobory wody odczuwane są przez rolnictwo. To rolnik jako pierwszy boryka się ze skutkami ekstremalnych warunków pogodowych. W ostatnich latach coraz częściej pojawia się w polskim rolnictwie problem strat w plonach z powodu suszy. Część naukowców uważa, że wraz ze zmianami klimatu ekstremalne zjawiska pogodowe będą występowały z coraz większym nasileniem, zarówno jak chodzi o częstość jak też i intensywność. Należy więc spodziewać się, że coraz częściej będziemy mieli do czynienia z deficytem wody, czyli ze zjawiskiem suszy. Uwaga na różne definicje suszy...
....
apples-3661799_960_720

POLECAMY

Dbaj o środowisko naturalne i zrównoważony rozwój! Możesz realizować aktywnie cele związane z ekologią, ochroną środowiska i zapobieganiem skutkom zmian klimatu, korzystając ze wsparcia portalu klimatarolnictwo.pl oraz naszego Forum i Newslettera!
pixabay_video-recording-3767454_960_720

EKOPORADA

Odwiedź nasze FORUM!
Eksperci z wielu Instytutów i Uczelni w Polsce pełnią dyżury, aby odpowiadać na Twoje pytania ...

Miniatlas upraw - oceny przydatności
warunków klimatycznych dla roślin

W klimatologii charakteryzując warunki termiczne np. do celów turystycznych podaje się najczęściej średnią temperaturę powietrza dla roku, a bardziej szczegółowo, średnią temperaturę powietrza w poszczególnych miesiącach. Do oceny przydatności warunków klimatycznych dla roślin, lepszym wskaźnikiem od średniej temperatury jest suma temperatury efektywnej, która jest takim „miernikiem” ciepła wykorzystywanym do opisu rozwoju roślin. Metoda ta polega na sumowaniu temperatury średniej dobowej kolejnych dni okresu wegetacyjnego. Naukowcy wyznaczyli odpowiednie sumy temperatury efektywnej wskazujące na osiągniecie danego etapu rozwoju tak roślin jak i szkodników. Suma temperatury efektywnej wskazuje, czy dana roślina ma szanse dojrzewania w danym klimacie, kiedy jest przeciętny termin poszczególnych faz rozwojowych oraz zbiorów. ....

Oddziaływanie na środowisko
Regulacje prawne dotyczące OZE

Paliwa odnawialne ze względu na źródło pochodzenia podzielić możemy na pochodzące z celowych upraw rolniczych i leśnych lub stanowiące produkt uboczny produkcji rolniczej i przemysłu rolno-spożywczego. Powszechnie wykorzystywanym w procesie termolizy (spalanie, zgazowanie, piroliza itp.) paliwem jest drewno. Pozyskiwane ono może być z lasów jak również z wieloletnich plantacji drzew i krzewów uprawianych na cele energetyczne. Perspektywicznym kierunkiem przetwarzania biomasy jest pozyskiwanie paliw II-generacji, gdzie w procesie rozkładu ligniny i celulozowy możliwe jest pozyskanie zarówno paliw płynnych jak i gazowych...
zaproszenie-DL-net-v7

Artykuł: ROLNICTWO A ZMIANY KLIMATYCZNE
Produkcja zwierzęca. Chów bydła i trzody chlewnej.

Produkcja zwierzęca
W produkcji zwierzęcej w Polsce największe znaczenie odgrywa chów bydła, trzody chlewnej i drobiu. Niewielkie znaczenie ma chów owiec, (w latach 90. XX wieku nastąpiła drastyczna redukcja stad) oraz marginalne znaczenie ma chow kóz, koni, królików i zająców czy pszczół.

Chów bydła i trzody chlewnej
Spośród krajów europejskich największymi hodowcami bydła są: Francja (18,6 mln szt.), Turcja (16 mln szt.), Niemcy (12,2 mln szt.), Wielka Brytania (10 mln szt.), Hiszpania oraz Holandia (4 mln szt.). W skali światowej kraje europejskie nie odgrywają znaczącej roli w produkcji bydła, a przyczyną jest mała powierzchnia pastwisk naturalnych w Europie. Wraz ze zmianami polityczno-gospodarczymi, jakie miały miejsce na początku lat 90. XX wieku, w naszym kraju zaszły także duże zmiany w sektorze rolniczym. Pogłowie bydła spadło o około 40%. W latach 2000–2010 pogłowie bydła utrzymywane było na dość stabilnym poziomie ok. 5,7 mln sztuk. Obecnie następuje wzrost liczebności bydła, w roku 2017 do 6 mln sztuk. Wzrasta udział bydła mięsnego, natomiast zmniejsza się pogłowia krów mlecznych. Największe pogłowie bydła zlokalizowane jest w województwach: podlaskim, mazowieckim, łódzkim, wielkopolskim i lubelskim. Wraz ze zmianami klimatycznymi i wydłużaniem się okresu wegetacji poprawi się produktywność użytków zielonych, przez co zwiększy się produkcja zielonych pasz oraz wydłuży się okres wypasu bydła na pastwiskach.

W Europie największe pogłowie trzody chlewnej ma Hiszpania, której produkcja w ostatnich latach zwiększyła się do 30 mln szt. W Niemczech pogłowie trzody chlewnej jest dość stabilne i utrzymuje się na poziomie ok. 27,6 mln sztuk. W Polsce po gwałtownej redukcji pogłowia w 1992 roku nastąpiło systematyczne zmniejszanie się pogłowia aż do 2012 roku. Obecnie pogłowie waha się na poziomie około 10,5–12 mln sztuk. Produkcja trzody chlewnej bezpośrednio nie jest zależna od wpływu warunków klimatycznych, w większym stopni zależy od koniunktury światowej. Lecz w ostatnich latach choroba powodująca afrykański pomór świń (ASF) nie sprzyja produkcji trzody chlewnej, pomimo obserwowanego wzrostu pogłowia w 2017 r. Ograniczenie importu europejskiej wieprzowiny przez Chiny oraz rozprzestrzenienie się choroby ASF spowodowało, że produkcja trzody chlewnej obarczona jest dużym ryzykiem, co jest szczególnie niekorzystne dla gospodarstw towarowych.

Chów bydła oraz trzody chlewnej są uważane za jedne z głównych źródeł rolniczych emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, a w szczególności metanu (CH4) i podtlenku azotu (N2O). Szacuje się, że zmniejszenie pogłowia zwierząt przyczyniło się do ograniczenia tejże emisji. Uważa się, że głównym źródłem emisji metanu związanym z chowem zwierząt jest fermentacja żołądkowa, jaka zachodzi podczas procesów trawienia oraz odchody zwierzęce i ich składowanie. Głównym źródłem emisji podtlenku azotu są odchody zwierzęce. Ograniczenie emisji tych gazów jest możliwe przez stosowanie coraz nowszych technik przechowywania obornika, gnojówki i gnojowicy.

Jedną z możliwości ograniczenia emisji jest także zmiana systemu żywienia bydła przez zastąpienie pasz zielonych koncentratami paszowymi. Fale upałów, jakie będą występowały w wyniku wzrostu temperatury w lecie negatywnie wpłyną na dobrostan zwierząt pozostających na pastwiskach, jak i w zabudowaniach gospodarskich.

Infrastruktura budynków będzie wymagała uwzględnienia rozwiązań technicznych, które zapewnią lepszy komfort życia zwierząt.
Anna Nieróbca
Artykuł stanowi fragment publikacji
ZMIANY KLIMATU A ROLNICTWO W POLSCE
OCENA ZAGROŻEŃ I SPOSOBY ADAPTACJI
wydanej przez Fundację Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju

Sylwetka: Anna Nieróbca

Stopień naukowy: Dr inż. Specjalizacja i zakres zainteresowań naukowych: Agronomia.
Publikacje tematycznie związanych z artykułem:
  • Nieróbca A., Kozyra J., Pudełko R., 2010: Evaluation of meteorological conditions for the cultivation of maize grain in Poland. W:”Agrometeorology Research” Pod redakcją J.Leśnego Acta Agrophisica, Rozprawy i monografie IA PAN w Lublinie (ISSN 1234-4125) 185 (6), 45-55.
  • Nieróbca A., Kozyra J., Mizak K., Wróblewska E. 2013. Zmiana długości okresu wegetacyjnego w Polsce. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie. T. 13. Z. 2(42) s. 81-94.
  • Baranowski P., Krzyszczak J., Slawinski C, Hoffmann H., Kozyra J., Nieróbca A., Siwek K., Gluza. 2015. Multifractal analysis of meteorological time series to assess climate impacts. Climate Research 2015, Vol. 65, 39-52.
  • Kozyra J., Nieróbca A., Mizak K., Pudełko R., Świtaj Ł., Kozak M. 2012: Diagnoza i prognoza warunków produkcji rolniczej w Polsce w wyniku oddziaływania ekstremalnych zjawisk meteorologicznych i hydrologicznych Wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo. Zmiany, skutki i sposoby ich ograniczenia, wnioski dla nauki, praktyki inżynierskiej i planowania gospodarczego, TOM 3, Klęski żywiołowe a bezpieczeństwo wewnętrzne kraju. 265-277. IMGW-PIB, Warszawa.
  • Kozyra J., Doroszewski A., Nieróbca A., 2009: Zmiany klimatyczne i ich przewidywany wpływ na rolnictwo w Polsce, Studia i Raporty IUNG-PIB, 14: 243-257.

Ciekawostki/ po godzinach

Skąd się bierze nazwa glinianka, czy możesz wyjaśnić dlaczego jest tam zwykle woda
a brzegi są strome i zdradliwe?
Witold Lenart
Logo-FNZR
FUNDACJA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
02-776 Warszawa, Indiry Gandhi 21
NIP: 7010149552 Regon: 141578439 KRS: 0000309273
E-mail: [email protected]
Newsletter powstaje w ramach realizacji projektu „Program aktywnej edukacji, integracji i współpracy na obszarach wiejskich w Polsce”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna; Typ projektu 2.4.5: Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania jego zasobów; Podtyp projektu 2.4.5.b: Budowanie potencjału i integracja. Projekt uzyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności, a jednostką wdrażającą jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Umowa o dofinansowanie nr POIS.02/04.00-00-066/16. Za treść publikacji odpowiada Fundacja na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju.
website facebook 
Screenshot_2018-12-26 Elementor Klimatarolnictwo pl header