Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie merytoryczne 5-ciu publikacji oraz moderacja Forum tematycznego…

Informacje o ogłoszeniu
Data publikacji ogłoszenia: 24-05-2018
Termin składania ofert: 01-06-2018
Numer ogłoszenia: 1113826
Status ogłoszenia: Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert
Oferty należy składać droga mailowa na adres: [email protected]
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę: [email protected]
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Robert Kęder
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu: 721720721

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
I. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie merytoryczne publikacji w zakresie:
Część 1) Odnawialne Źródła Energii. Znaczenie Gospodarcze oraz wpływ na klimat i środowisko naturalne.
Część 2) Wpływ zamian warunków środowiskowych na gospodarkę rolną w Polsce.
Część 3) Problem wody w polskim rolnictwie.
Część 4) Innowacje w agrotechnice jako narzędzie przeciwdziałania zmianom klimatu.
Część 5) Zmiany klimatu a rozwój rolnictwa w Polsce oraz

II. Moderacja merytoryczna w postaci dyżurów na Forum, powiązanym ze stroną www.zmianyklimatu.pl, poświęconemu zagadnieniom przedstawianym w publikacjach w okresie od podpisania umowy do 31/12/2018r.
Część I: 20 godz./m-c
Część II: 40 godz./m-c
Część III: 80godz./m-c

Kategoria ogłoszenia: Usługi
Podkategoria ogłoszenia: Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia
Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy/ Wykonawców w celu osiągnięcia wskaźników produktu i rezultatów projektu a tym samym osiągnięcie celu głównego jakim jest: Podniesienie poziomu świadomości
oraz promowanie dobrych praktyk w zakresie pracy i życia na obszarach wiejskich z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju i w warunkach wyzwań klimatycznych.

Przedmiot zamówienia
I. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie merytoryczne publikacji w zakresie:
Część 1) Odnawialne Źródła Energii. Znaczenie Gospodarcze oraz wpływ na klimat i środowisko naturalne.
Część 2) Wpływ zamian warunków środowiskowych na gospodarkę rolną w Polsce.
Część 3) Problem wody w polskim rolnictwie.
Część 4) Innowacje w agrotechnice jako narzędzie przeciwdziałania zmianom klimatu.
Część 5) Zmiany klimatu a rozwój rolnictwa w Polsce oraz

II. Moderacja merytoryczna w postaci dyżurów na Forum, powiązanym ze stroną www.zmianyklimatu.pl, poświęconemu zagadnieniom przedstawianym w publikacjach w okresie od podpisania umowy do 31/12/2018r.
Część I: 20 godz./m-c
Część II: 40 godz./m-c
Część III: 80godz./m-c

Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania jednej części w ramach punktu I przez jednego autora lub zespół pod redakcją wskazanej osoby. W przypadku gdy, wykonawcą części zamówienia będzie zespół redakcyjny, Zamawiający wszelkie zagadnienia merytoryczne ustalać będzie z liderem zespołu
redakcyjnego. Umowy na wykonanie prac zdefiniowanych w zamówieniu Zamawiający podpisze z każdym z członków zespołu.

Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania tylko jednej części w ramach punktu I przez jednego autora lub zespół pod redakcją wskazanej osoby, z którą zamawiający podpisze umowę. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania jednej części w ramach punktu I oraz jednej części z punktu II.

Zamawiający nie dopuszcza możliwość wykonania tylko części w ramach lub całego punktu II. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Wymagania minimalne w zakresie tematycznym dla pozycji wydawniczych zaplanowanych do realizacji w ramach projektu:
Część I.
• Prezentacja skutków pozyskiwania energii ze źródeł kopalnych.
• Prezentacja Odnawialnych Źródeł Energii w tym analiza korzyści ich wykorzystania z uwzględnieniem warunków klimatycznych i zasobów naturalnych Polski.
• Wpływ rozwoju energetyki ze źródeł odnawianych na gospodarkę.

Część II.
• Identyfikacja zagrożeń dla zasobów przyrodniczych i walorów krajobrazu w związku ze zmianami w sposobie gospodarowania na obszarach wiejskich.
24.05.2018 Baza konkurencyjności – Baza konkurencyjności
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/printview/1113826 3/6
• Uwarunkowania prawne wynikające z przepisów krajowych oraz UE w zakresie systemu oddziaływania na środowisko.
• Systemy wsparcia finansowego służące zrównoważonemu rozwojowi terenów wiejskich.

Część III.
• Problem suszy w Polsce
• Właściwości retencyjne gleb i racjonalne nawadnianie
• Systemy wspomagania decyzji w nawodnieniach

Część IV.
• Niepożądany wpływ rolnictwa na środowisko/ sposoby zapobiegania
• Bioróżnorodność w ekosystemach – obowiązki wynikające z przepisów UE

Część V.
• Charakterystyka wpływu klimatu na uprawy w ostatnich latach – produkcja, straty, sposoby dostosowania.

Kod CPV
92312200-3
Nazwa kodu CPV
Usługi świadczone przez autorów, kompozytorów, rzeźbiarzy, animatorów kultury oraz pozostałych artystów

Dodatkowe przedmioty zamówienia
Moderacja Forum poświęconemu zagadnieniom przedstawianym w publikacjach w okresie od podpisania umowy do 31/12/2018r.
CPV: 79550000-4 usługi w zakresie komputerowego maszynopisania, przetwarzania tekstu i powiązanych z nimi komputerowych usług wydawniczych usługi w zakresie komputerowego maszynopisania,
przetwarzania tekstu i powiązanych z nimi komputerowych usług wydawniczych.

Harmonogram realizacji zamówienia
Wykonawca zobowiązany jest wykonać zleconą usługę, opisaną w punkcie I. w terminie nieprzekraczającym 30 dni roboczych od dnia podpisania umowy. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu realizacji umowy. Zamawiający przekaże Wykonawcy, z którym została podpisana umowa, niezbędne materiały i informacje. W ciągu 5 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu szczegółową strukturę publikacji do akceptacji.
Wykonawca przekaże wstępną wersję publikacji na 7 dni roboczych przed terminem zakończenia umowy.
Następnie Zamawiający ma 7 dni roboczych na zgłoszenie uwag, które Wykonawca zobowiązany jest nanieść w ciągu kolejnych 5 dni roboczych. Zamawiający dopuszcza także drugą rundę poprawek, która łącznie nie może trwać dłużej niż 3 dni robocze. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w wersji elektronicznej (e-mail), na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego.
Wykonawca zobowiąże się do przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do wykonanego Dzieła (licencja niewyłączna) na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2017 r. poz. 880) bez
ograniczeń co do czasu i ilości. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego prawo do wykonywania zależnego prawa autorskiego.

zadania opisanego punkcie II.
Wykonawca zobowiązany jest wykonać zleconą usługę od momentu podpisania umowy do 31/12/2018r.

W sytuacji losowej, która uniemożliwi przeprowadzenie prelekcji wyznaczonemu przez Wykonawcę prelegentowi, w ramach rozstrzygniętego postępowania, Wykonawca wyznaczy innego prelegenta w zastępstwie, który będzie legitymował się tożsamym doświadczeniem i kwalifikacjami, co wyznaczony poprzednio.

Załączniki
Wzór oferty wraz z oświadczeniami  >>

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy (w postaci osób fizycznych bądź instytucji, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadają wiedzę i doświadczenie;
c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia.

Wiedza i doświadczenie
Wymagania formalne wobec oferentów:
– osoba posiadająca stopień magistra, doktora, inż., prof. (premiowana i preferowana będzie oferta zawierająca oferty oferentów, o największych kompetencjach, wykształceniu, posiadanych stopniach naukowych itp.)
– doświadczenie w postaci co najmniej 5 publikacji,
– dołączenie do oferty konspektu publikacji, zawierającego co najmniej informacje dotyczące: proponowanej struktury dokumentu, zakresu podmiotowego i przedmiotowego opracowania oraz proponowanych źródeł i
literatury. Konspekt będzie następnie stanowił załącznik do umowy podpisywanej z Wykonawcą.

Potencjał techniczny
Nie dotyczy zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Osoba posiadająca stopień magistra, doktora, inż., prof. (premiowana i preferowana będzie oferta zawierająca oferty oferentów, o największych kompetencjach, wykształceniu, posiadanych stopniach naukowych itp.)oraz posiadająca dorobek w postaci co najmniej 5 publikacji.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Nie dotyczy.

Dodatkowe warunki
Nie dotyczy.

Warunki zmiany umowy
Nie dotyczy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Wzór oferty wraz z oświadczeniami.

Zamówienia uzupełniające
Nie dotyczy.

Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1) 80% – doświadczenie Wykonawcy
a) osoba posiadająca co najmniej stopień doktora lub inż. z zakresu nauk rolniczych, specjalizująca się w zagadnieniach związanych
b) z agrotechniką, polityką rolną lub ochrony środowiska,
c) – 5 pkt w przypadku osoby ze stopniem doktora z zakresu nauk rolniczych specjalizującej się w ww. zagadnieniach,
– 10 pkt w przypadku osoby ze stopniem doktora habilitowanego lub dr inż. lub profesora zwyczajnego z zakresu nauk rolniczych specjalizującej się w ww. zagadnieniach,
2) 20% – cena, zgodnie ze wzorem:
llość punktów = Cmin/Cwn x 100 pkt x waga kryterium, gdzie:
Cmin – cena minimalna spośród zaproponowanych cen ofertowych,
Cwn – cena zaproponowana przez wykonawcy n.

Zamawiający może odrzucić ofertę, jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe wydadzą się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i będą budzić wątpliwości Zamawiającego co do
możliwości należytego wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.

Oferty nie spełniające wymogów formalnych, zawartych w niniejszym ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.

Wykluczenia
a) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których ogłoszono upadłość.
b) Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania
c) Wykonawców powiązanych osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający – Beneficjent
Nazwa
FUNDACJA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
Adres
02-776 Warszawa
mazowieckie , Warszawa
Numer telefonu
721720721
NIP
7010149552
Tytuł projektu
Program aktywnej edukacji, integracji i współpracy na obszarach wiejskich w Polsce
Numer projektu
POIS.02.04.00-00-0066/16-00

Link do ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności >>