Ogłoszenie dot. wyłonienia wykonawcy realizującego prace dot. przebudowy i prowadzenia portalu Internetowego

Zapytanie ofertowe

Fundacja na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju zleci wykonanie prac, dotyczących przebudowy i prowadzenia portalu Internetowego. Przedstawiane przedsięwzięcie przewiduje przebudowę i nadanie nowych funkcjonalności portalowi www.klimatarolnictwo.pl, dedykowanego osobom zawodowo związanym z problematyką rolno-środowiskową.

Realizacja następuje w ramach przedsięwzięcia pn. „Program aktywnej edukacji, integracji i współpracy na obszarach wiejskich w Polsce”, nr wniosku: POIS.02.04.00-00-0066/16, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, Typ projektu 2.4.5: Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania jego zasobów, Podtyp projektu 2.4.5.b: Budowanie potencjału i integracja.

Status projektu
w trakcie realizacji.

Cel zamówienia
Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy realizującego opisane w niniejszym zapytaniu ofertowym zadania.

Przedmiot zamówienia
Przedstawiane przedsięwzięcie przewiduję przebudowę i nadanie nowych funkcjonalności portalowi www.klimatarolnictwo.pl, który powstał w ramach ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Klimat a rolnictwo” (dofinansowanie z NFOŚIGW w 2013 r.). Działanie zakłada prace techniczne zmierzające do przekształcenia portalu w nowoczesną stronę responsywną; umieszczenie na portalu wersji elektronicznych trzech wydawnictw informacyjno – szkoleniowych wydanych na przełomie 2012/2013r. („Gospodarowanie wodą w rolnictwie, w obliczu ekstremalnych zjawisk pogodowych”, „Nowe wyzwania dla rolnictwa w dobie zmian klimatu”, „Zmiany klimatyczne, a rolnictwo w Polsce, ocena zagrożeń i sposobów adaptacji”) – konwersja plików PDF na format WORD; przygotowanie i wysyłkę newsletterów i założenie moderowanego forum.

Odnowiony i ulepszony technicznie oraz merytorycznie portal kierowany będzie do osób z całej Polski zainteresowanych tematem zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Celem portalu  jest szeroko pojęta edukacja na temat zmian środowiska w odniesieniu do rolnictwa, w szczególności w zakresie skutków zmian środowiska (w tym np. susz rolniczych), adaptacji do nich (ze szczególnym uwzględnieniem nowych upraw) oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych wytwarzanych przez rolnictwo oraz produkcji i wykorzystania OZE w działalności rolniczej. Ponadto multimedialne narzędzie, jakim jest kalkulator uprawy biomasy umieszczony na portalu, ma na celu wspieranie przyjaznej środowisku i klimatowi przedsiębiorczości na obszarach wiejskich oraz wspomaganie  podejmowania decyzji przez potencjalnych producentów surowców wykorzystywanych do produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Dzięki dyżurom eksperckim możliwe będzie pogłębienie wiedzy i rozwianie wątpliwości osób szczególnie zainteresowanych opisywanym tematem.

Zakres zadań obejmuje

Część I

 • Przebudowa portalu www.klimatarolnictwo.pl oraz integracja stworzonej strony z już istniejącym projektem „Biomasa” (stworzenie z dwóch jednego serwisu Internetowego, z uwzględnieniem multimedialnego kalkulatora biomasy);
 • Przebudowa portalu w kierunku zamieszczenia nowych zakładek w postaci plików WORD uzupełnionych o ikonografię;
 • Dodanie nowych zakładek w menu i podmenu (łącznie ok. 11) wg opracowanych schematów graficznych i merytorycznych, wdrożenie schematu nawigacji portalu;
 • Przygotowanie dodatkowych podstron do zakładek (m.in. O projekcie, Broszury szkoleniowe, Newsletter, Aktualności, Pobierz, Forum itp.), grafiki oraz wstawienie zdjęć, a także oscylacja treści zgodnie z założeniami i najnowszymi trendami UI design;
 • Stworzenie oraz przygotowanie dla użytkowników oddzielnego komponentu Forum pod jedną z zakładek oraz moderacja techniczna i utrzymanie funkcjonalności na czas trwania projektu;
 • Opracowanie merytoryczne i graficzne bannerów promocyjnych (10 szt);
 • Dostosowanie techniczne portalu w kierunku portalu responsywnego, serwis ma być kompatybilny z urządzeniami mobilnymi;
 • Utrzymanie serwera, gdzie hostingowany jest serwis i jego poprawnych parametrów na czas trwania projektu;
 • Administrowanie i moderowanie portalem na czas trwania projektu oraz zapewnienie jego poprawnego funkcjonowania;

Część II

 • Umieszczenie na portalu wersji elektronicznych wydawnictw informacyjno – szkoleniowych / konwersja plików PDF na format WORD (3 wydawnictwa, łącznie ok. 60 rozdziałów);
 • Przygotowanie szablonu i wysyłki newsletterów (10 szt. w trakcie trwania projektu);

Harmonogram realizacji zamówienia
Czas rozpoczęcia świadczenia usługi: natychmiast po wyłonieniu Wykonawcy realizującego zadanie wg zatwierdzonego harmonogramu. Planowany okres trwania projektu: do 31.12.2018 r.

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; w tym posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie;
c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Podmiot nie może znajdować się w stanie upadłości lub likwidacji.

Dodatkowe warunki
Od oferenta wymagane jest rzetelne, pilne i terminowe wykonanie zadania, w terminie określonym harmonogramem. Osoba/osoby realizujące zadanie powinny wykazać, że mają odpowiednie kwalifikacji i doświadczenie i realizowały już zadania w pełnym zakresie zdefiniowanych wymagań.

 • Wiedza i doświadczenie
  Wymagania formalne wobec oferentów:
  Adekwatne do zakresu oferty wykształcenie, np. na kierunkach związanych z informatyką, odpowiednie kursy zawodowe lub praktyczne, min. 2-letnie doświadczenie (preferowana będzie oferta zawierająca oferty oferentów, o największych kompetencjach i doświadczeniu);
  2. Praktyczna znajomość obsługi silnika stron internetowych WordPress, w tym umiejętność tworzenia menu, stron, wpisów, instalacji dodatkowych aplikacji i wtyczek oraz aktualizacji treści stron internetowych.
  3. Znajomość instalacji, konfiguracji, moderacji technicznej i obsługi Forum Internetowego;
  4. Umiejętność opracowania merytoryczne i graficzne bannerów promocyjnych.
  5. Umiejętność konwersja plików pdf na format word oraz posiadania i obsługi dowolnego, niezbędnego do realizacji celu oprogramowaniania
  6. Umiejętność przygotowania szablonów, pisania tekstów i wysyłki newsletterów

Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1) 50% – doświadczenie wykonawcy adekwatne do ogłoszenia
2) 20% – spełnienie wszystkich wymagań formalnych
3) 30% – cena, zgodnie ze wzorem:
llość punktów = Cmin/Cwn x 100 pkt x waga kryterium
gdzie:
Cmin – cena minimalna spośród zaproponowanych cen ofertowych,
Cwn – cena zaproponowana przez wykonawcę n.

Zamawiający może odrzucić ofertę, jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe wydadzą się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i będą budzić wątpliwości Zamawiającego co do możliwości należytego wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.

Oferty nie spełniające wymogów formalnych, zawartych w niniejszym ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.

Wykluczenia
a) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których ogłoszono upadłość.
b) Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania
c) Wykonawców powiązanych osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Oferta powinna zawierać oświadczenia: o tym, iż oferent nie jest w stanie likwidację lub upadłości oraz, iż wykonawca nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Wykonawca powinien potwierdzić w oświadczeniu, że ma zgodę na udostępnienie danych osobowych osób, które będą realizować zadanie.

W ofercie należy zawrzeć kwalifikacje do realizacji zadania, termin gotowości do rozpoczęcia działań oraz podać oczekiwaną kwotę brutto, wraz z preferowanymi metodami i terminami płatności.

Informacje dodatkowe

Klauzula informacyjna Zamawiającego, z art. 13 RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju, z siedzibą w Warszawie, 02-776 Warszawa, ul. Indiry Gandhi 21, NIP: 7010149552 – reprezentowana przez Prezesa, Roberta Kędera;
 • We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się, przesyłając wiadomość na adres e-mail: [email protected];
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego dot. realizacji projektu „Program aktywnej edukacji, integracji i współpracy na obszarach wiejskich w Polsce, nr wniosku: 02.04.00-00-0066/16, w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Działanie 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, Typ projektu: 2.4.5 Prowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania jego zasobów, Podtyp projektu 2.4.5.b: Budowa potencjału i integracja;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników
  ;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 Termin składania ofert
Prosimy o składanie ofert do 6  sierpnia br., w formie elektronicznej, na adres mailowy Fundacji na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju: [email protected]

Uwaga: Oferty należy składać na Formularzu wg załączonego wzoru:
Pobierz wzór Formularza w pliku .doc  >>

Pobierz wzór Formularza w pliku .pdf  >>

Zamawiający – Beneficjent
Nazwa: Fundacja na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju
Adres: 02-776 Warszawa, ul. Indiry Gandhi 21
Numer telefonu: 721720721
NIP: 7010149552

KOD: CPV: 7220000-7, 7240000-4

prace techniczne zmierzające do przekształcenia portalu w nowoczesną stronę responsywną; umieszczenie na portalu wersji elektronicznych wydawnictw informacyjno – szkoleniowych, konwersja plików PDF na format WORD;

KOD: CPV: 79550000-4: usługi w zakresie komputerowego maszynopisania,przetwarzania tekstu i powiązanych z nimi komputerowych usług wydawniczych

Projekt
Tytuł projektu: Program aktywnej edukacji, integracji i współpracy na obszarach wiejskich w Polsce
Numer projektu: POIS.02.04.00-00-0066/16-00