Zapytanie ofertowe
Specjalista ds. Rozliczeń

Fundacja na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju zatrudni Specjalistę ds. Rozliczeń projektu w ramach przedsięwzięcia pn. „Program aktywnej edukacji, integracji i współpracy na obszarach wiejskich w Polsce”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, Typ projektu 2.4.5: Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania jego zasobów, Podtyp projektu 2.4.5.b: Budowanie potencjału i integracja.

Status projektu: 
w trakcie realizacji.

Cel zamówienia
Celem zamówienia jest wyłonienie osoby, której powierzone zostaną zadania Specjalisty ds. Rozliczeń projektu.

Przedmiot zamówienia
Zakres zadań Specjalisty ds. Rozliczeń obejmuje w szczególności: sporządzanie dokumentów i danych do wniosków o płatność, uzupełnianie bazy danych, bieżące prowadzenie wyodrębnionej ewidencji finansowej projektu, w tym:

 • przygotowanie polityki rachunkowości uwzględniającej wymogi Projektu;
 • prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej, poprzez wprowadzenie na potrzeby Projektu odrębnych kont lub odpowiedniego kodu księgowego;
 • opisanie i przestrzeganie zasad dotyczących ewidencji i rozliczania środków realizowanego Projektu;
 • zatwierdzanie dokumentów księgowych związanych z Projektem pod względem formalno-rachunkowym;
 • wprowadzenie do bazy danych systemu księgowego dokumentów księgowych Projektu zgodnie z przyjętymi zasadami polityki rachunkowości;
 • przygotowanie zestawień i raportów finansowych na prośbę koordynatora projektu;
 • przechowywanie ewidencji księgowej projektu w postaci wyodrębnionych i oznaczonych zapisów księgi rachunkowej;
 • informowanie o wysokościach zobowiązań dotyczących projektu w sposób umożliwiający ich terminowe regulowanie;
 • sprawdzanie otrzymanych dokumentów pod względem formalnym i informowanie o zauważonych brakach lub wadach po stwierdzeniu uchybień.

Harmonogram realizacji zamówienia:
Planowany okres współpracy: od stycznia 2019 na czas trwania projektu.

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; w tym posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie;
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub świadczą te usługi osobiście;
 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa:
Podmiot nie może znajdować się w stanie upadłości lub likwidacji.

Dodatkowe warunki:
Od oferenta wymagane jest osobiste świadczenie usług lub delegowanie osoby dedykowanej do obsługi projektu. Osoba ta powinna posiadać odpowiednie do realizacji zadania kwalifikacje i doświadczenie. Przewidywana liczba godzin pracy dla Specjalisty ds. Rozliczeń wynosi 20 godz./m-c.

Wiedza i doświadczenie

Wymagania formalne wobec oferentów:

 1. Specjalista ds. Rozliczeń powinien posiadać wykształcenie wyższe na kierunku ekonomicznym, dopuszczalne jest wykształcenie licencjackie lub średnie o ile osoba posiada odpowiednie do stanowiska certyfikaty i doświadczenie zawodowe (preferowana będzie oferta zawierająca oferty oferentów, o największych kompetencjach i doświadczeniu);
 2. Doświadczenie minimum 10 lat pracy, w tym preferowane będzie minimum:
  • 8 lat doświadczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych;
  • 5 lat doświadczenia na samodzielnym stanowisku księgowym;
  • 3 lata doświadczenia w opracowywaniu danych i przygotowywaniu raportów i zestawień finansowych;
 3. Dobrą, praktyczną znajomość obsługi programów biurowych Word, Excel, oraz księgowych;
 4. Certyfikat księgowy Ministerstwa Finansów będzie preferowanym atutem.
 5. Umiejętność obsługi systemu SL2014 będzie dodatkowym atutem.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1) 50% – doświadczenie wykonawcy adekwatne do ogłoszenia
2) 10% – osoba posiadająca co najmniej wykształcenie wyższe ekonomiczne
3) 10% – osoba posiadająca Certyfikat Księgowy Ministra Finansów
4) 30% – cena, zgodnie ze wzorem:

llość punktów = Cmin/Cwn x 100 pkt x waga kryterium, gdzie:
Cmin – cena minimalna spośród zaproponowanych cen ofertowych,
Cwn – cena zaproponowana przez wykonawcę n.

Zamawiający może odrzucić ofertę, jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe wydadzą się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i będą budzić wątpliwości Zamawiającego co do możliwości należytego wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.

Oferty nie spełniające wymogów formalnych, zawartych w niniejszym ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.

Wykluczenia

 1. Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których ogłoszono upadłość.
 2. Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania
 3. Wykonawców powiązanych osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy:

Prosimy o składanie ofert na formularzu wzoru oferty do dnia 3 stycznia 2019 r., w formie listownej lub osobistego dostarczenia na adres siedziby Fundacji na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju, lub w formie elektronicznej, na adres mailowy: [email protected]

Formularz oferty można pobrać z linka poniżej:
Wzór oferty wraz z oświadczeniami – Specjalista ds. Rozliczeń

Oferta powinna zawierać oświadczenia: o tym, iż oferent nie jest w stanie likwidację lub upadłości oraz, iż wykonawca nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

W ofercie należy zawrzeć kwalifikacje do realizacji zadania, termin gotowości do rozpoczęcia działań oraz podać oczekiwaną kwotę brutto, wraz z preferowaną metodą zatrudnienia i terminami płatności, miesięcznie lub za cały okres koordynacji do planowanego terminu zakończenia projektu w ramach przedsięwzięcia pn. „Program aktywnej edukacji, integracji i współpracy na obszarach wiejskich w Polsce”.

Zamawiający – Beneficjent

Nazwa: Fundacja na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju
Adres: 02-776 Warszawa, ul. Indiry Gandhi 21
Numer telefonu: 721720721
NIP: 7010149552

Tytuł projektu: Program aktywnej edukacji, integracji i współpracy na obszarach wiejskich w Polsce
Numer projektu: POIS.02.04.00-00-0066/16-00