Informacje o ogłoszeniu

 

Zapytanie ofertowe

Ogłoszenie dot. składu i korekty językowej 5-ciu publikacji edukacyjnych.

 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Fundacja na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju zleci usługi związane ze składem i korektą językową 5-ciu publikacji edukacyjnych w formie książkowej, po ok. 116 stron każda, w ramach przedsięwzięcia pn. „Program aktywnej edukacji, integracji i współpracy na obszarach wiejskich w Polsce”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, Typ projektu 2.4.5: Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania jego zasobów, Podtyp projektu 2.4.5.b: Budowanie potencjału i integracja.

 

Data publikacji ogłoszenia

11-01-2019

Termin składania ofert

22-01-2019

Status projektu

w trakcie realizacji

 

Miejsce i sposób składania ofert

Prosimy o składanie ofert do dnia 22 stycznia br., do godziny 16:00 w formie listownej lub osobistego dostarczenia na adres siedziby Fundacji na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju, lub w formie elektronicznej, na adres mailowy: [email protected]. Liczy się termin wpłynięcia oferty do fundacji.

Załączniki

Uwaga: Oferty prosimy składać na Formularzu wg załączonego wzoru.
Formularz oferty można pobrać z linka poniżej:
Wzór oferty wraz z oświadczeniami – Skład Korekta

Adres e-mail, na który można wysłać ofertę:

[email protected]

Adres siedziby fundacji dla osobistego lub listownego złożenia oferty:

02-776 Warszawa, ul. Indiry Gandhi 21

 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Joanna Wiejak – koordynator projektu

Nr telefonu do kontaktu w sprawie ogłoszenia

721720720

 

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy, który zrealizuje usługi związane ze składem, opracowaniem graficznym i korektą językową 5-ciu publikacji edukacyjnych, w formie książkowej (po ok. 116 stron każda, planowany format 172×237 mm).

 

Przedmiot zamówienia

Fundacja na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju zleci usługi związane ze składem i korektą językową 5-ciu publikacji edukacyjnych w formie książkowej, po ok. 116 stron każda, w ramach przedsięwzięcia pn. „Program aktywnej edukacji, integracji i współpracy na obszarach wiejskich w Polsce”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, Typ projektu 2.4.5: Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania jego zasobów, Podtyp projektu 2.4.5.b: Budowanie potencjału i integracja.

 

Tematyka publikacji obejmuje zagadnienia:

a) Odnawialne Źródła Energii. Znaczenie Gospodarcze oraz wpływ na klimat i środowisko naturalne

b) Wpływ gospodarki rolnej na stan środowiska w Polsce

c) Problem wody w polskim rolnictwie

d) Przeciwdziałanie negatywnym skutkom zmian klimatu w rolnictwie.

e) Zmiany klimatu a rozwój rolnictwa w Polsce

 

Projekt kierowany jest do osób z całej Polski zainteresowanych tematem zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Jego celem jest szeroko pojęta edukacja na temat zmian środowiska w odniesieniu do rolnictwa, w szczególności w zakresie skutków zmian środowiska (w tym np. susz rolniczych), adaptacji do nich (ze szczególnym uwzględnieniem nowych upraw) oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych wytwarzanych przez rolnictwo oraz produkcji i wykorzystania OZE w działalności rolniczej. Ma na celu wspieranie przyjaznej środowisku i klimatowi przedsiębiorczości na obszarach wiejskich oraz wspomaganie podejmowania decyzji przez potencjalnych producentów surowców wykorzystywanych do produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

 

W ramach projektu powstają opracowania merytoryczne 5-ciu publikacji szkoleniowo-edukacyjnych, po. ok. 116 stron każda wraz z ikonografią, a przedmiotem zamówienia jest ich profesjonalny skład i korekta językowa.

 

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

 

Kod CPV

79550000-4 usługi w zakresie komputerowego maszynopisania, przetwarzania tekstu i powiązanych z nimi

komputerowych usług wydawniczych

 

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowany okres realizacji zamówienia: 01-02.2019 r.

– korekta i skład publikacji książkowych sukcesywnie po dostarczeniu materiału na każdą z publikacji (w wersji dokumentów elektronicznych np. .doc, docx, .pdf, .jpg .png lub innych formatach plików tekstowych i graficznych) w czasie nie dłuższym niż do 2 tygodni. Za przekroczenie terminu Zlecający może naliczyć kary umowne.

 

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

 

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; w tym posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie;

c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia.

 

Wiedza i doświadczenie

Wymagania formalne wobec oferentów:

1. Adekwatne do zakresu oferty wykształcenie, np. na kierunkach wydawniczych, związanych z poligrafią, reklamą, polonistyką, odpowiednie kursy zawodowe lub praktyczne, min. 2-letnie doświadczenie (preferowana będzie oferta zawierająca oferty oferentów o największych kompetencjach i doświadczeniu);

2. Praktyczna znajomość korekty językowej i składu wydawnictw.

3. Umiejętność opracowania tekstowego i graficznego publikacji.

4. Umiejętność obsługi niezbędnego do realizacji przedmiotu zamówienia oprogramowania, w tym do składu tekstu, obróbki grafiki itp.

 

Potencjał techniczny

Posiadanie lub dostęp do niezbędnych dla realizacji celu urządzeń i oprogramowania.

 

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Preferowana będzie oferta zawierająca oferty oferentów, o największych kompetencjach i doświadczeniu.

 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Podmiot nie może znajdować się w stanie upadłości lub likwidacji.

 

Dodatkowe warunki

W zakresie objętym prawami autorskimi wykonawca zobowiąże się do przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do wykonanego dzieła (w obszarze licencji wyłącznej i niewyłącznej) na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2017 r. poz. 880) bez ograniczeń co do czasu i ilości. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego prawo do wykonywania zależnego prawa autorskiego.

Od oferenta wymagane jest rzetelne, pilne i terminowe wykonanie zadania, w profesjonalnej jakości i w terminie określonym harmonogramem. Oferenci nadsyłający zgłoszenia do realizacji zadania powinni wykazać, że mają odpowiednie kwalifikacji i doświadczenie i realizowali już zadania w zakresie zdefiniowanych wymagań.

 

Klauzula informacyjna Zamawiającego, z art. 13 RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

– administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju, z siedzibą w Warszawie, 02-776 Warszawa, ul. Indiry Gandhi 21, NIP: 7010149552 – reprezentowana przez Prezesa, Roberta Kędera;

– We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się, przesyłając wiadomość na adres e-mail: [email protected];

– Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego dot. realizacji projektu „Program aktywnej edukacji, integracji i współpracy na obszarach wiejskich w Polsce, nr wniosku: POIS.02.04.00-00-0066/16, w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Działanie 2.4: Ochrona przyrody i

edukacja ekologiczna, Typ projektu: 2.4.5 Prowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania jego zasobów, Podtyp projektu 2.4.5.b: Budowa potencjału i integracja;

– odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

– Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

– obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

– w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

– posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

– nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

Warunki zmiany umowy

Jeżeli nie zostanie wyłoniony wykonawca realizujący cały zakres zadań, na zasadach opublikowanych w niniejszym ogłoszeniu, dopuszczalne jest ponowne zamieszczenie lub rozesłanie zapytania ofertowego, lub wyłonienie wykonawców realizujących odrębnie poszczególne elementy zadania z poszanowaniem zasad konkurencyjności, także dotyczy to sytuacji, kiedy wykonawca nie jest w stanie dotrzymać terminu, oczekiwanej jakości lub ceny.

 

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta powinna zawierać oświadczenia: o tym, iż oferent nie jest w stanie likwidację lub upadłości oraz, iż wykonawca nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Wykonawca powinien potwierdzić w oświadczeniu, że ma zgodę na udostępnienie danych osobowych osób, które będą realizować zadanie w zgodzie z obowiązującymi przepisami dot. RODO (jeśli dotyczy).

W ofercie należy zawrzeć kwalifikacje do realizacji zadania oraz podać oczekiwaną kwotę brutto, wraz z preferowanymi metodami i terminami płatności.

 

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1) 50% – doświadczenie i kwalifikacje wykonawcy adekwatne do ogłoszenia

2) 10% – spełnienie wszystkich wymagań formalnych i technicznych

3) 40% – cena, zgodnie ze wzorem:

llość punktów = Cmin/Cwn x 100 pkt x waga kryterium

gdzie:

Cmin – cena minimalna spośród zaproponowanych cen ofertowych,

Cwn – cena zaproponowana przez wykonawcę n.

 

Zamawiający może odrzucić ofertę, jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe wydadzą się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i będą budzić wątpliwości Zamawiającego co do możliwości należytego wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego. Oferty nie spełniające wymogów formalnych, zawartych w niniejszym ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.

 

Wykluczenia

a) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których ogłoszono upadłość.

b) Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania

c) Wykonawców powiązanych osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub

osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający – Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Adres

02-776 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

721720721

NIP

7010149552

Tytuł projektu

Program aktywnej edukacji, integracji i współpracy na obszarach wiejskich w Polsce

Numer projektu
POIS.02.04.00-00-0066/16