2019-01-2019 Zapytanie ofertowe

Ogłoszenie dot. opracowania graficznego i wykonania materiałów promocyjnych.

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Fundacja na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju zleci usługi związane z opracowaniem graficznym i wykonaniem materiałów promocyjnych, w ramach przedsięwzięcia pn. „Program aktywnej edukacji, integracji i współpracy na obszarach wiejskich w Polsce”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, Typ projektu 2.4.5: Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania jego zasobów, Podtyp projektu 2.4.5.b: Budowanie potencjału i integracja.

 

Data publikacji ogłoszenia

15-01-2019

Termin składania ofert

25-01-2019

Status projektu

w trakcie realizacji

 

Miejsce i sposób składania ofert

Prosimy o składanie ofert do dnia 25 stycznia br., do godziny 16:00 w formie listownej lub osobistego dostarczenia na adres siedziby Fundacji na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju, lub w formie elektronicznej, na adres mailowy: [email protected]. Liczy się termin wpłynięcia oferty do fundacji.

Załączniki

Uwaga: Oferty prosimy składać na Formularzu wg załączonego wzoru.
Formularz oferty można pobrać z linka poniżej:

Wzór oferty wraz z oświadczeniami_zad4-Mat-promocyjne

Adres e-mail, na który można wysłać ofertę:

[email protected]

Adres siedziby fundacji dla osobistego lub listownego złożenia oferty:

02-776 Warszawa, ul. Indiry Gandhi 21

 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Joanna Wiejak – koordynator projektu

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

722142474

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy, który zrealizuje usługi związane z opracowaniem graficznym i wykonaniem materiałów promocyjnych.

Przedmiot zamówienia

Fundacja na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju zleci usługi związane z opracowaniem graficznym i wykonaniem materiałów promocyjnych. Zadanie realizowane jest w ramach przedsięwzięcia pn. „Program aktywnej edukacji, integracji i współpracy na obszarach wiejskich w Polsce”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, Typ projektu 2.4.5: Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania jego zasobów, Podtyp projektu 2.4.5.b: Budowanie potencjału i integracja.

W zakres prac wchodzą zaproszenia na konferencje i szkolenia, rollupy, plakaty promocyjne o rozmiarze B2, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. Materiały będą zawierały następujące informacje: nazwę beneficjenta, tytuł projektu, cel projektu (opcjonalnie), zestaw logo – znaki FE i UE oraz herb. Specyfikacja zamówienia obejmuje:

– Roll up rozsuwany (85cm x 200cm, full kolor, 4 szt.)

– Plakaty (B2, 1 rodzaj plakatów, full kolor, 500 szt. )

– Zaproszenia (format 210×100, 1 rodzaj zaproszenia, full kolor, 950 szt.)

– Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia (full kolor, A4, nakład 950 szt.)

Projekt kierowany jest do osób z całej Polski zainteresowanych tematem zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Jego celem jest szeroko pojęta edukacja na temat zmian środowiska w odniesieniu do rolnictwa, w szczególności w zakresie skutków zmian środowiska (w tym np. susz rolniczych), adaptacji do nich (ze szczególnym uwzględnieniem nowych upraw) oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych

wytwarzanych przez rolnictwo oraz produkcji i wykorzystania OZE w działalności rolniczej. Ma na celu wspieranie przyjaznej środowisku i klimatowi przedsiębiorczości na obszarach wiejskich oraz wspomaganie podejmowania decyzji przez potencjalnych producentów surowców wykorzystywanych do produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

 

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Kod CPV

39294100-0 Artykuły informacyjne i promocyjne

Kody CPV dodatkowe

79822500-7 Usługi projektów graficznych

22462000-6 Materiały reklamowe

22140000-3 Ulotki

22150000-6 Broszury

22000000-0 Druki i produkty podobne

79800000-2 Usługi drukowania i powiązane

 

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowany okres realizacji zamówienia: styczeń-luty 2019 r.
– opracowanie projektów graficznych na bazie wytycznych zamawiającego oraz wykonanie materiałów promocyjnych sukcesywnie po akceptacji projektów graficznych, w czasie nie dłuższym niż do 2 tygodni. Za przekroczenie terminu Zlecający może naliczyć kary umowne.

 

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

 

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy:

 1. a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; w tym posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie;
 2. b) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 3. c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia.

 

Wiedza i doświadczenie

Wymagania formalne wobec oferentów:

 1. Adekwatne do zakresu oferty wykształcenie, odpowiednie kursy zawodowe lub praktyczne, min. 2-letnie doświadczenie (preferowana będzie oferta zawierająca oferty oferentów o największych kompetencjach i doświadczeniu);
 2. Znajomość zasad projektowania graficznego, wyczucie artystyczne połączone z uwzględnieniem celów wykonania materiałów promocyjnych.
 3. Umiejętność obsługi niezbędnego do realizacji przedmiotu zamówienia sprzętu i oprogramowania.

 

Potencjał techniczny

Posiadanie lub dostęp do niezbędnych dla realizacji celu urządzeń i oprogramowania.

 

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Preferowana będzie oferta zawierająca oferty oferentów, o największych kompetencjach i doświadczeniu.

 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Podmiot nie może znajdować się w stanie upadłości lub likwidacji.

 

Dodatkowe warunki

W zakresie objętym prawami autorskimi wykonawca zobowiąże się do przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do wykonanego dzieła (w obszarze licencji wyłącznej i niewyłącznej) na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2017 r. poz. 880) bez ograniczeń co do czasu i ilości. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego prawo do wykonywania zależnego prawa autorskiego.

Od oferenta wymagane jest rzetelne, pilne i terminowe wykonanie zadania, w profesjonalnej jakości i w terminie określonym harmonogramem. Oferenci nadsyłający zgłoszenia do realizacji zadania powinni wykazać, że mają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie i realizowali już zadania w zakresie zdefiniowanych wymagań.

Klauzula informacyjna Zamawiającego, z art. 13 RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

– administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju, z siedzibą w Warszawie, 02-776 Warszawa, ul. Indiry Gandhi 21, NIP: 7010149552 – reprezentowana przez Prezesa, Sławomira Pawlaka;

– We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się, przesyłając wiadomość na adres e-mail: [email protected];

– Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego dot. realizacji projektu „Program aktywnej edukacji, integracji i współpracy na obszarach wiejskich w Polsce, nr wniosku: POIS.02.04.00-00-0066/16, w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Działanie 2.4: Ochrona przyrody i

edukacja ekologiczna, Typ projektu: 2.4.5 Prowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania jego zasobów, Podtyp projektu 2.4.5.b: Budowa potencjału i integracja;

– odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

– Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

– obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

– w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

– posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

– nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Warunki zmiany umowy

Jeżeli nie zostanie wyłoniony wykonawca realizujący cały zakres zadań, na zasadach opublikowanych w niniejszym ogłoszeniu, dopuszczalne jest ponowne zamieszczenie lub rozesłanie zapytania ofertowego, lub wyłonienie wykonawców realizujących odrębnie poszczególne elementy zadania z poszanowaniem zasad konkurencyjności, także dotyczy to sytuacji, kiedy wykonawca nie jest w stanie dotrzymać terminu, oczekiwanej jakości lub ceny. Dopuszcza się zmianę terminu  realizacji w przypadku uzasadnionych powodów, o ile nie narusza to harmonogramu projektu lub zasad jego finansowania.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta powinna zawierać oświadczenia: o tym, iż oferent nie jest w stanie likwidację lub upadłości oraz, iż wykonawca nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Wykonawca powinien potwierdzić w oświadczeniu, że ma zgodę na udostępnienie danych osobowych osób, które będą realizować zadanie w zgodzie z obowiązującymi przepisami dot. RODO (jeśli dotyczy).

W ofercie należy zawrzeć kwalifikacje do realizacji zadania oraz podać oczekiwaną kwotę brutto, wraz z preferowanymi metodami i terminami płatności.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1) 50% – doświadczenie i kwalifikacje wykonawcy adekwatne do ogłoszenia

2) 10% – spełnienie wszystkich wymagań formalnych i technicznych

3) 40% – cena, zgodnie ze wzorem:

llość punktów = Cmin/Cwn x 100 pkt x waga kryterium

gdzie:

Cmin – cena minimalna spośród zaproponowanych cen ofertowych,

Cwn – cena zaproponowana przez wykonawcę n.

Zamawiający może odrzucić ofertę, jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe wydadzą się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i będą budzić wątpliwości Zamawiającego co do możliwości należytego wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego. Oferty nie spełniające wymogów formalnych, zawartych w niniejszym ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.

Wykluczenia

 1. a) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których ogłoszono upadłość.
 2. b) Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania
 3. c) Wykonawców powiązanych osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub

osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający – Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Adres

02-776 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

721720721

NIP

7010149552

Tytuł projektu

Program aktywnej edukacji, integracji i współpracy na obszarach wiejskich w Polsce

Numer projektu

POIS.02.04.00-00-0066/16