2019-03-11 Zapytanie ofertowe

Ogłoszenie dot. organizacji konferencji i szkoleń w zakresie ochrony środowiska naturalnego i efektywnego wykorzystania jego zasobów dla osób zawodowo związanych z branżą rolną i środowiskową

Numer ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności: 1172483

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Fundacja na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju zleci usługi związane z organizacją 5 konferencji ogólnopolskich, 4 szkoleń centralnych  dwudniowych  i 40 szkoleń lokalnych jednodniowych na terenie całej Polski, dla osób zawodowo związanych z branżą rolną i środowiskową, w ramach przedsięwzięcia pn. „Program aktywnej edukacji, integracji i współpracy na obszarach wiejskich w Polsce”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, Typ projektu 2.4.5: Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania jego zasobów, Podtyp projektu 2.4.5.b: Budowanie potencjału i integracja.

 

Data publikacji ogłoszenia

11-03-2019

Termin składania ofert

19-03-2019

Status projektu

w trakcie realizacji

 

Miejsce i sposób składania ofert

Prosimy o składanie ofert do dnia 19 marca br., do godziny 16:00 w formie listownej lub osobistego dostarczenia na adres siedziby Fundacji na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju, 02-776 Warszawa, ul. Indiry Gandhi 21 lub w formie elektronicznej, na adres mailowy: [email protected] Liczy się termin wpłynięcia oferty do siedziby lub na adres mailowy Fundacji. Oferty prosimy składać na Formularzu wg załączonego wzoru. Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.

Załączniki

Uwaga: Oferty prosimy składać na Formularzu wg załączonego wzoru.
Formularz oferty można pobrać z linka poniżej:

Wzór oferty wraz z oświadczeniami – Organizacja Konferencji i Szkoleń

Adres e-mail, na który można wysłać ofertę:

[email protected]

Adres siedziby fundacji dla osobistego lub listownego złożenia oferty:

02-776 Warszawa, ul. Indiry Gandhi 21

 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Joanna Wiejak – koordynator projektu

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

721720720

 

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy, który zrealizuje usługi związane z organizacją 5 konferencji ogólnopolskich, 4 szkoleń centralnych  dwudniowych  i 40 szkoleń lokalnych jednodniowych na terenie całej Polski, w terminie do końca II kwartału 2019 dla osób zawodowo związanych z branżą rolną i środowiskową, w ramach przedsięwzięcia pn. „Program aktywnej edukacji, integracji i współpracy na obszarach wiejskich w Polsce”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, Typ projektu 2.4.5: Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania jego zasobów, Podtyp projektu 2.4.5.b: Budowanie potencjału i integracja.

 

Tematyka planowanych konferencji i szkoleń obejmuje zagadnienia:

 1. a) Odnawialne Źródła Energii. Znaczenie Gospodarcze oraz wpływ na klimat i środowisko naturalne
 2. b) Wpływ gospodarki rolnej na stan środowiska w Polsce
 3. c) Problem wody w polskim rolnictwie
 4. d) Przeciwdziałanie negatywnym skutkom zmian klimatu w rolnictwie.
 5. e) Zmiany klimatu a rozwój rolnictwa w Polsce

 

Projekt kierowany jest do osób z całej Polski zainteresowanych tematem zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Jego celem jest szeroko pojęta edukacja na temat zmian środowiska w odniesieniu do rolnictwa, w szczególności w zakresie skutków zmian środowiska (w tym np. susz rolniczych), adaptacji do nich (ze szczególnym uwzględnieniem nowych upraw) oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych wytwarzanych przez rolnictwo oraz produkcji i wykorzystania OZE w działalności rolniczej. Ma na celu wspieranie przyjaznej środowisku i klimatowi przedsiębiorczości na obszarach wiejskich oraz wspomaganie podejmowania decyzji przez potencjalnych producentów surowców wykorzystywanych do produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

 

Projekt odpowiada na problemy środowiskowe: niewystarczający poziom wiedzy i świadomości w zakresie adaptacji do zmian klimatu; niski stopień wykorzystania odnawialnych źródeł energii i energooszczędnych technologii; produkcja energii polegająca głównie na spalaniu węgla, będąca znaczącą przyczyną emisji  C02 do atmosfery, a zatem przyczyniająca się do potęgowania efektu cieplarnianego i globalnych zmian klimatu.

 

Konferencje i szkolenia są formą nauczania i  pozostają w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, jak również  mają na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Efekt wdrożenia projektu, w tym organizacji planowanych konferencji i szkoleń powinien prowadzić do zwiększenia świadomości społecznej i wzrostu zaangażowania obywateli w aktywną ochronę środowiska oraz do kształtowania postaw proekologicznych.

 

Przedmiot zamówienia

Fundacja na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju zleci usługi związane z organizacją 5 konferencji ogólnopolskich, 4 szkoleń centralnych  dwudniowych  i 40 szkoleń lokalnych jednodniowych na terenie całej Polski, w terminie marzec-czerwiec 2019 dla osób zawodowo związanych z branżą rolną i środowiskową, w ramach przedsięwzięcia pn. „Program aktywnej edukacji, integracji i współpracy na obszarach wiejskich w Polsce”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, Typ projektu 2.4.5: Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania jego zasobów, Podtyp projektu 2.4.5.b: Budowanie potencjału i integracja.

 

Tematyka planowanych konferencji i szkoleń obejmuje zagadnienia:

 1. a) Odnawialne Źródła Energii. Znaczenie Gospodarcze oraz wpływ na klimat i środowisko naturalne
 2. b) Wpływ gospodarki rolnej na stan środowiska w Polsce
 3. c) Problem wody w polskim rolnictwie
 4. d) Przeciwdziałanie negatywnym skutkom zmian klimatu w rolnictwie.
 5. e) Zmiany klimatu a rozwój rolnictwa w Polsce

 

W ramach realizacji zamówienia wyłoniony wykonawca ma do wykonania następujące zadania:

 1. Zapewnić bazę trenerską do poprowadzenia szkoleń i konferencji:
  1. Złożyć w ofercie propozycję zespołu trenerów o wysokich kwalifikacjach, wykształceniu, stopniach naukowych i doświadczeniu związanym z tematyką planowanych konferencji i szkoleń, obejmującą zagadnienia: odnawialnych źródeł energii, ich znaczenia gospodarczego oraz wpływu na klimat i środowisko naturalne; wpływu gospodarki rolnej na stan środowiska w Polsce; problemów wody w polskim rolnictwie; wpływu i przeciwdziałania negatywnym skutkom zmian klimatu w rolnictwie;
  2. Składający ofertę ma obowiązek przedstawić w ofercie minimum 5-ciu trenerów do realizacji zadania w stopniu naukowym co najmniej doktora i dorobku co najmniej pięciu publikacji naukowym w prezentowanym zakresie zagadnień;
  3. Zagwarantować obecność trenerów: w tym minimum 5-ciu trenerów na szkoleniach i konferencjach 2-dniowych, szkolenia 1-dniowe może realizować 1-2 trenerów;
  4. Preferowani będą trenerzy i prelegenci o najwyższych kwalifikacjach i doświadczeniu oraz posiadający dorobek naukowy w wyszczególnionych tematach, współpracujący z instytutami naukowymi lub uczelniami wyższymi;
 2. Zorganizować bazę szkoleniowo – noclegową dla konferencji i szkoleń, w tym:
  1. Zagwarantować odpowiednie sale szkoleniowe i wykładowe w miejscach, terminach i dla ilości osób uzgodnionych każdorazowo z koordynatorem projektu oraz zapewnić niezbędny sprzęt i wyposażenie dydaktyczno-szkoleniowe;
  2. Zapewnić catering dla uczestników, trenerów i obsługi szkoleń, w tym
   • Dla szkoleń 1-dniowych: przerwy kawowe (w tym napoje i słodycze) oraz 1 posiłek lunchowy;
   • Dla szkoleń i konferencji 2-dniowych: przerwy kawowe (w tym napoje i słodycze) w ciągu dwóch dni, posiłki  lunchowe w ciągu dwóch dni oraz kolacja na zakończenie pierwszego dnia i śniadanie rano drugiego dnia;
  3. Zapewnić zakwaterowanie dla trenerów, obsługi szkoleń i uczestników;
  4. Należy przewidzieć konieczność rezerwacji dodatkowego noclegu i kolacji dla osób realizujących szkolenie oraz śniadania w dniu rozpoczynającym wykłady, jeśli odległość do miejsca konferencji/szkolenia lub sama realizacja będzie wymagała wcześniejszego dojazdu;
 3. Zapewnić organizację i obsługę szkoleń, w tym:
  1. Obsługa recepcji szkoleń i konferencji,
  2. Rejestracja uczestników wraz z podpisaniem odpowiednich zgód i oświadczeń np. dot. RODO,
  3. Wydawanie materiałów szkoleniowych i dystrybucja publikacji edukacyjno-szkoleniowych dla uczestników,
  4. Rozdanie i zebranie ankiet ewaluacji szkolenia od uczestników,
  5. Dokumentacja konferencji i szkoleń zgodnie z zasadami RODO,
  6. Ekspozycja materiałów promocyjnych projektu,
  7. Wydanie zaświadczeń uczestnikom,
  8. Potwierdzanie delegacji i dokument ów przejazdowych,
  9. Rozwiązywanie bieżących problemów zgłaszanych ze strony trenerów, prelegentów, uczestników, usługodawców, właścicieli obiektów,
  10. Utrzymywanie kontaktu z koordynatorem projektu i dokonywanie z nim wszelkich uzgodnień;
 4. Pomóc w organizacji dojazdu dla trenerów i obsługi szkoleń;
 5. Zapewnić środki na zwrot kosztów podróży (zwrot za bilety lub przejechane kilometry);
 6. Promocja konferencji, szkoleń oraz pomoc w pozyskiwaniu uczestników wśród osób, firm i instytucji zawodowo związanych z branżą rolno-środowiskową.
 7. Przewidywana liczba uczestników:
  – szkolenia 1-dniowe ok. 20 osób (x40),

– szkolenia 2-dniowe ok. 25 osób (x4),
– konferencje 2-dniowe ok. 30 osób (x5),

– do powyższych danych należy doliczyć trenerów i obsługę szkoleń,

– wszystkie dane podane są szacunkowo, nie przewiduje się zwiększenia puli wydatków na projekt.

 1. Podsumowanie i rozliczenie wszystkich wydarzeń.

 

 

Zamówienia uzupełniające

 

Program planowanych konferencji i szkoleń ma być zrealizowany na bazie merytorycznej nowo wydawanych 5-ciu publikacji szkoleniowo-edukacyjnych (ISBN: 978-83-66196-03-2; ISBN:  978-83-66196-02-5; ISBN:  978-83-66196-04-9; ISBN:  978-83-66196-00-1; ISBN: 978-83-66196-01-8). Publikacje poruszają aktualne zagadnienia z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Ich celem jest podniesienie poziomu świadomości oraz promowanie dobrych praktyk w zakresie pracy i życia na obszarze Polski w warunkach wyzwań klimatycznych i ochrony środowiska, z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Zamawiający dysponuje powyższym materiałem, a trenerzy zobowiązani są zaznajomić się z nim w zakresie, w jakim dotyczy ich prelekcja i przekazać materiał podczas wykładów uczestnikom.  

 

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Cała Polska

 

Kod CPV

8540000-1 Szkolenia w zakresie ochrony środowiska naturalnego

Kody CPV dodatkowe

45214800-8 Ośrodki szkoleniowe

55270000-3 Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe

 

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowany okres realizacji zamówienia: 03-06.2019 r.

Harmonogram konferencji i szkoleń, terminy, miejsca, agenda zajęć, obsługa uczestników itp. uzgadniane z koordynatorem projektu.

Za przekroczenie terminu Zlecający może naliczyć kary umowne.

 

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

 

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy:

 1. a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; w tym posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie;
 2. b) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 3. c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia.

 

Wiedza i doświadczenie

Wymagania formalne wobec oferentów:

 1. Adekwatne do zakresu oferty wykształcenie, doświadczenie i kwalifikacje zawodowe.
 2. Posiadanie bazy trenerskiej o wysokich kwalifikacjach, wykształceniu, stopniach naukowych, współpracujących z instytutami naukowymi lub uczelniami wyższymi i doświadczeniu związanym z tematyką planowanych konferencji i szkoleń, obejmującą zagadnienia: odnawialnych źródeł energii, ich znaczenia gospodarczego oraz wpływu na klimat i środowisko naturalne; wpływu gospodarki rolnej na stan środowiska w Polsce; problemów wody w polskim rolnictwie; wpływu i przeciwdziałania negatywnym skutkom zmian klimatu w rolnictwie. Preferowani będą trenerzy i prelegenci o najwyższych kwalifikacjach i doświadczeniu oraz posiadający dorobek naukowy w wyszczególnionych tematach. Składający ofertę ma obowiązek przedstawić minimum 5-ciu trenerów do realizacji zadania w stopniu naukowym co najmniej doktora i dorobku co najmniej pięciu publikacji naukowym w prezentowanym zakresie zagadnień.
 3. Oferent powinien mieć minimum 5-letnie doświadczenie w zakresie organizacji konferencji i szkoleń, które jest w stanie udokumentować (preferowana będzie oferta zawierająca oferty oferentów o największych kompetencjach i doświadczeniu).
 4. Wymagana jest znajomość rynku szkoleń, bazy dydaktyczno-szkoleniowej i noclegowej w całej Polsce oraz praktyczna znajomość organizacji konferencji i szkoleń, w tym rezerwacji sal, noclegów, cateringu, serwisu kawowego, doboru odpowiedniej wielkości sal i adekwatnego do potrzeb szkoleniowych wyposażenia, w tym sprzętu multimedialnego i nagłośnienia, rozliczeń diet i dojazdów, rozliczeń z ośrodkami szkoleniowymi, trenerami, prelegentami, specjalistami ds. szkoleń, uczestnikami itp.
 5. Znajomość zasad udzielania pomocy de minimis uczestnikom konferencji i szkoleń.
 6. Umiejętności organizacyjne na miejscu wydarzenia, w tym obsługa recepcji szkoleń i konferencji, rejestracja uczestników, wydawanie materiałów szkoleniowych, dystrybucja publikacji edukacyjno-szkoleniowych, dokumentacja konferencji i szkoleń zgodnie z zasadami RODO, ekspozycja materiałów promocyjnych projektu, wydanie zaświadczeń, potwierdzanie delegacji, rozwiązywanie bieżących problemów zgłaszanych ze strony trenerów, prelegentów, uczestników oraz wykonawców świadczących usługi podczas wydarzeń, np. właścicieli sal i obiektów szkoleniowych lub noclegowych, usługodawców cateringu itp.
 7. Umiejętność promocji konferencji, szkoleń oraz pozyskiwania uczestników wśród osób, firm i instytucji zawodowo związanych z branżą rolno-środowiskową.
 8. Umiejętność obsługi niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia urządzeń i oprogramowania

 

Potencjał techniczny

Posiadanie lub dostęp do niezbędnych dla realizacji celu urządzeń i oprogramowania.

 

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Preferowana będzie oferta zawierająca oferty oferentów, o największych kompetencjach i doświadczeniu, w tym doboru wysoko kwalifikowanego zespołu prelegentów i trenerów.

 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Podmiot nie może znajdować się w stanie upadłości lub likwidacji.

 

Dodatkowe warunki

– Od oferenta wymagane jest rzetelne, pilne i terminowe wykonanie zadania, w profesjonalnej jakości i w terminie określonym harmonogramem. Za nie wywiązanie się z realizacji zadania na zakładanym poziomie lub w wyznaczonym terminie na Wykonawcę mogą zostać nałożone kary umowne. Oferenci nadsyłający zgłoszenia do realizacji zadania powinni wykazać, że mają odpowiednie kwalifikacji i doświadczenie i realizowali już zadania w zakresie zdefiniowanych wymagań.

– W zakresie objętym prawami autorskimi np. dotyczącymi dokumentowania szkoleń i konferencji, w tym dokumentacji wizualnej, jak zdjęcia i wizualno-dźwiękowej, jak nagrania, wykonawca zobowiąże się do przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do wykonanego dzieła (w obszarze licencji wyłącznej i niewyłącznej) na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2017 r. poz. 880) bez ograniczeń co do czasu i ilości. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego prawo do wykonywania zależnego prawa autorskiego.

 

Klauzula informacyjna Zamawiającego, z art. 13 RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

– administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju, z siedzibą w Warszawie, 02-776 Warszawa, ul. Indiry Gandhi 21, NIP: 7010149552 – reprezentowana przez Prezesa, Sławomira Pawlaka;

– We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się, przesyłając wiadomość na adres e-mail: [email protected];

– Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego dot. realizacji projektu „Program aktywnej edukacji, integracji i współpracy na obszarach wiejskich w Polsce, nr wniosku: POIS.02.04.00-00-0066/16, w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Działanie 2.4: Ochrona przyrody i

edukacja ekologiczna, Typ projektu: 2.4.5 Prowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania jego zasobów, Podtyp projektu 2.4.5.b: Budowa potencjału i integracja;

– odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

– Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

– obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

– w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

– posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

– nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Warunki zmiany umowy

– Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu składania ofert.

– Jeżeli nie zostanie wyłoniony wykonawca realizujący cały zakres zadań, na zasadach opublikowanych w niniejszym ogłoszeniu, dopuszczalne jest ponowne zamieszczenie lub rozesłanie uzupełniającego zapytania ofertowego, lub wyłonienie wykonawców realizujących odrębnie poszczególne elementy zadania z poszanowaniem zasad konkurencyjności, także dotyczy to sytuacji, kiedy wykonawca nie jest w stanie dotrzymać terminu, oczekiwanej jakości lub ceny.

– W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień lub uzupełnień do składanych ofert, przy czym oferty nie spełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.

– Dopuszcza się uzupełnienie składu zespołu trenerskiego poprzez wyznaczenie zastępstwa, o ile z ważnych przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Trenera lub Wykonawcy brak trenera np. z powodu choroby lub innych, w tym losowych zdarzeń, uniemożliwiłby realizację Umowy lub konkretnego wydarzenia np. przy zabukowanej wcześniej sali, noclegach lub potwierdzonych innych prelegentach i uczestnikach. W każdej takiej sytuacji powinna być to osoba o adekwatnym wykształceniu, kwalifikacjach i doświadczeniu, a Zamawiający ma prawo zaakceptować lub odrzucić rekomendowane zastępstwo, jeśli rekomendowana osoba będzie budziła obawy co do nie spełnienia wymagań stawianych w niniejszym zapytaniu ofertowym.

– Dopuszcza się zmianę terminu  realizacji Umowy lub terminów i miejsc poszczególnych wydarzeń, w przypadku uzasadnionych istotnych powodów, o ile nie narusza to harmonogramu projektu lub zasad jego finansowania.

– Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian warunków postępowania lub jego unieważnienia bez podania przyczyny, w każdym momencie jego trwania, do czasu opublikowania informacji o udzieleniu zamówienia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta powinna zawierać oświadczenia:

 1. O tym, iż oferent nie jest w stanie likwidacji lub upadłości oraz, iż wykonawca nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
 2. W ofercie należy zawrzeć skład zespołu trenerskiego z wyszczególnieniem poszczególnych osób oraz ich kwalifikacje do realizacji zadania, w tym posiadane stopnie naukowe oraz dotychczasowe osiągnięcia w postaci udokumentowania wyszczególnieniem min. 5-ciu publikacji naukowych, adekwatnych do zakresu tematycznego planowanych konferencji i szkoleń, a także o posiadanym doświadczeniu w zakresie prowadzenia wykładów, prelekcji lub szkoleń. Minimalna ilość zgłoszonych prelegentów- trenerów to co najmniej 5 osób w stopniu co najmniej doktora i wyżej dla realizacji konferencji i szkoleń dwudniowych. Trenerzy szkoleń 1-dniowych powinni uzupełnić lub mogą podnieść kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach dwudniowych. Od trenerów przed przystąpieniem do wykonywania zadań obowiązkowo wymagana jest – w zakresie, w jakim będą prowadzili wykłady – znajomość lub zapoznanie się z wyszczególnionymi w niniejszym zapytaniu publikacjami (ISBN: 978-83-66196-03-2; ISBN: 978-83-66196-02-5; ISBN:  978-83-66196-04-9; ISBN:  978-83-66196-00-1; ISBN: 978-83-66196-01-8), na bazie których tworzony jest merytoryczny program konferencji i szkoleń.
 3. Wykonawca powinien potwierdzić w oświadczeniu, że ma zgodę na udostępnienie danych osobowych osób, które będą realizować zadanie w zgodzie z obowiązującymi przepisami dot. RODO.
 4. W ofercie należy zawrzeć doświadczenie i kwalifikacje do realizacji zadania Wykonawcy oraz podać oczekiwaną kwotę brutto (wraz z podatkiem Vat wg obowiązującej stawki, chyba iż Wykonawca lub usługa jest z Vat zwolnionym), Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia i warunkami stawianymi przez Zamawiającego (w tym dojazdów i obsługi szkoleń) oraz zawierać preferowane metody i terminy płatności.

 

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1) 60% – doświadczenie i kwalifikacje wykonawcy oraz zespołu trenerskiego adekwatne do ogłoszenia

2) 10% – spełnienie wszystkich wymagań merytorycznych, formalnych i technicznych

3) 30% – cena, zgodnie ze wzorem:

llość punktów = Cmin/Cwn x 100 pkt x waga kryterium

gdzie:

Cmin – cena minimalna spośród zaproponowanych cen ofertowych,

Cwn – cena zaproponowana przez wykonawcę n.

 

Zamawiający może odrzucić ofertę, jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe wydadzą się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i będą budzić wątpliwości Zamawiającego co do możliwości należytego wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.

 

W przypadku, gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od

– wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług Vat, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art.35 ust. 1 i 2 ustawy lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający może zwrócić się o złożenie wyjaśnień, chyba, iż rozbieżność wynika z okoliczności nie wymagających złożenia wyjaśnień;

– wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług Vat, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnych zmian cen rynkowych, Zamawiający może zwrócić się o złożenie wyjaśnień;

 

Zamawiający może zwrócić się do oferentów o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów dotyczących wyliczenia ceny, szczególnie w zakresie metody wykonania zamówienia, sposobu realizacji usług, zastosowania wybranych rozwiązań merytorycznych lub technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków realizacji zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, pominięcia realizacji pewnych punktów oferty lub ich wyceny na zaniżonym poziomie, założonych kosztów pracy (których wartość nie może być niższa od ustalonego aktualnie obowiązującymi przepisami, minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej), pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów, a także wynikającym z przepisów prawa pracy, przepisów o zabezpieczeniu społecznym, wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska lub z powierzenia części zadań podwykonawcy.

 

Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który w ciągu 3 dni roboczych nie złożył wyjaśnień lub jeśli dokonana ocena złożonych wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami w ocenie Zamawiającego potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

 

Oferty nie spełniające wymogów formalnych, zawartych w niniejszym ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.

 

Wykluczenia

 1. a) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których ogłoszono upadłość.
 2. b) Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania
 3. c) Wykonawców powiązanych osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub

osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający – Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Adres

02-776 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

721720721

NIP

7010149552

Tytuł projektu

Program aktywnej edukacji, integracji i współpracy na obszarach wiejskich w Polsce

Numer projektu

POIS.02.04.00-00-0066/16

 

Numer ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności
1172483

Informacje o ogłoszeniu w Bazie Konkurencyjności
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/printview/1172483