2019-04-04 Ogłoszenie - zakup komputera przenośnego

Zapytanie ofertowe
Fundacja na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju zakupi komputer przenośny na potrzeby realizacji projektu, z przeznaczeniem do zarządzania projektem, promocji projektu oraz obsługi portalu internetowego i realizacji szkoleń.

Realizacja zadania następuje w ramach przedsięwzięcia pn. „Program aktywnej edukacji, integracji i współpracy na obszarach wiejskich w Polsce”, nr wniosku: POIS.02.04.00-00-0066/16, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, Typ projektu 2.4.5: Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania jego zasobów, Podtyp projektu 2.4.5.b: Budowanie potencjału i integracja.

Status projektu
w trakcie realizacji.

Cel zamówienia
Celem zamówienia jest rozeznanie rynku i wyłonienie oferty na zakup komputera przenośnego do potrzeb realizacji projektu.

Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup komputera przenośnego na potrzeby realizacji projektu. Jego głównym przeznaczeniem będzie zastosowanie do obsługi i realizacji szkoleń, w tym organizowanych w ramach wyszczególnionego projektu 5-ciu konferencji 2-dniowych regionalnych, 4-ech szkoleń 2-dniowych centralnych i 40-tu szkoleń 1-dniowych lokalnych. Inne zastosowania: obsługa  portalu www.klimatarolnictwo.pl, moderacja forum internetowego, konsultacja opracowania 5-ciu publikacji edukacyjnych, promocja projektu i jego produktów oraz realizacja prac biurowych związanych z zarządzaniem i rozliczaniem projektu.

Zakres zadań obejmuje

Przedstawienie oferty na przenośny komputer, dostosowany parametrami do celów i przedmiotu zamówienia. Oferowany sprzęt powinien być dostępny nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zakończenia przyjmowania ofert. Wyłoniony oferent dostarczy niezwłocznie sprzęt do siedziby fundacji lub umówi odbiór osobisty w Warszawie.

Harmonogram realizacji zamówienia
Czas zakupu komputera przenośnego przewidziany jest w ciągu 7 dni od wyłonienia oferenta, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zakończenia przyjmowania ofert.

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; w tym posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie;
c) dysponują potencjałem technicznym i są w stanie dostarczyć w wymaganym terminie oferowane wyposażenie.
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia.
e) złożenie oferty powinno być jednoznaczne ze spełnieniem powyższych wymagań.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Podmiot nie może znajdować się w stanie upadłości lub likwidacji.

Dodatkowe warunki
Od oferenta wymagane jest rzetelne i terminowe wykonanie zadania, w terminie określonym zakresem zadań i harmonogramem.

·      Wiedza i doświadczenie
Wymagania formalne wobec oferentów:
1. Znajomość oferty rynkowej na przenośny sprzęt komputerowy i możliwość jej ew. porównania;
2. Znajomość instalacji, konfiguracji, sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Ocena oferty
Kryteria oceny
1) 50% – oferta dopasowana do zapotrzebowania przedstawionego w ogłoszeniu
2) 50% – cena w porównaniu do ogółu parametrów (w tym parametry takie jak jednostka procesora CPU, wielkość pamięci RAM, pojemność dysku HDD/SSD/SSHD, przekątna ekranu, posiadane złącza w szczególności umożliwiające podłączenie komputera przenośnego do rzutnika na sali szkoleniowej VGA/HDMI).

Zamawiający może odrzucić ofertę, jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe wydadzą się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i będą budzić wątpliwości Zamawiającego co do możliwości należytego wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.

Wykluczenia
a) Oferentów, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania lub terminowość jego realizacji.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Oferenta
Oferta powinna zawierać sugerowaną markę/model komputera przenośnego, jego cenę brutto oraz jego parametry takie jak: proponowana jednostka procesora CPU, wielkość pamięci RAM, pojemność dysku, przekątna ekranu, posiadane złącza w szczególności umożliwiające podłączenie komputera przenośnego do rzutnika na sali szkoleniowej). Oferowany sprzęt powinien być nowy i dostępny w sprzedaży (tj. gotowy do odbioru/dostarczony nie później niż w ciągu 14 dni od daty wyłonienia oferenta).

Informacje dodatkowe

Klauzula informacyjna Zamawiającego, z art. 13 RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

§   administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju, z siedzibą w Warszawie, 02-776 Warszawa, ul. Indiry Gandhi 21, NIP: 7010149552 – reprezentowana przez Prezesa, Roberta Kędera;

§   We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się, przesyłając wiadomość na adres e-mail: [email protected];

§   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego dot.  realizacji projektu „Program aktywnej edukacji, integracji i współpracy na obszarach wiejskich w Polsce, nr wniosku: POIS.02.04.00-00-0066/16, w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Działanie 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, Typ projektu: 2.4.5 Prowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania jego zasobów, Podtyp projektu 2.4.5.b: Budowa potencjału i integracja;

§   odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 

§   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

§   obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

§   w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

§   posiada Pani/Pan:

      na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

      na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników
;

      na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

      prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

§   nie przysługuje Pani/Panu:

      w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

      prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

      na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Termin składania ofert
Prosimy o składanie ofert do 15 kwietnia 2019 r. do godz. 16:00 w formie: elektronicznej, na adres mailowy Fundacji na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju: [email protected] lub pocztą bądź osobiście na adres biura fundacji Warszawa, ul. Indiry Gandhi 21.

Zamawiający – Beneficjent
Nazwa: Fundacja na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju
Adres: 02-776 Warszawa, ul. Indiry Gandhi 21
Numer telefonu: 721720721
NIP: 7010149552

KOD: CPV: 30213100-6 komputery przenośne

Projekt
Tytuł projektu: Program aktywnej edukacji, integracji i współpracy na obszarach wiejskich w Polsce
Numer projektu: POIS.02.04.00-00-0066/16-00