Zapytanie ofertowe
Zarządzanie Projektem – Koordynator Projektu

Fundacja na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju zatrudni osobę do koordynacji projektu w ramach przedsięwzięcia pn. „Program aktywnej edukacji, integracji i współpracy na obszarach wiejskich w Polsce”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, Typ projektu 2.4.5: Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania jego zasobów, Podtyp projektu 2.4.5.b: Budowanie potencjału i integracja.

Status projektu:
w przygotowaniu.

Cel zamówienia
Celem zamówienia jest wyłonienie osoby do zarządzania projektem jako Koordynator Projektu.

Przedmiot zamówienia
Do obowiązków  Koordynatora Projektu należy w szczególności zarządzanie projektem, czuwanie nad prawidłowym przebiegiem projektu pod kątem organizacyjnym, merytorycznym i finansowym, w tym:

 • Koordynacja przebudowy i funkcjonowania portalu klimatnarolnictwo.pl dedykowanego osobom zawodowo związanym z problematyką rolno-środowiskową;
 • Koordynacja przygotowania, publikacji i dystrybucji pięciu wydawnictw szkoleniowo-edukacyjnych dot. różnych aspektów adaptacji obszarów wiejskich do zmian klimatu;
 • Współpraca z autorami publikacji i zespołami wydawniczymi;
 • Współpraca w zakresie składu, obróbki graficznej, konsultacji naukowej, korekty językowej oraz druku publikacji;
 • Koordynacja organizacji pięciu dwudniowych regionalnych konferencji, które zostaną zorganizowane w 5 regionach Polski: Rajgrodzie, Gdańsku, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu dla łącznie 150 osób
 • Koordynacja szkoleń centralnych 4 spotkania po ok. 25 osób, razem dla ok. 100 osób łącznie;
 • Koordynacja szkoleń regionalnych (lokalnych) 40 spotkań po ok. 20 osób, razem dla ok. 800 osób łącznie;
 • Współpraca z prelegentami, trenerami, obsługą szkoleń i konferencji;
 • Koordynacja wynajmu sal, multimediów, zakwaterowania, cateringu, dystrybucji materiałów szkoleniowych;
 • Koordynacja działań promocyjnych projektu, w tym przygotowania i druku materiałów graficznych, jak plakaty, zaproszenia, bannery, dyplomy, roll-up;
 • Współpraca z asystentem projektu i koordynatorem szkoleń oraz innymi osobami zaangażowanymi w ramach bieżącej realizacji projektu;
 • Koordynacja harmonogramu oraz innych zadań w ramach projektu.

Harmonogram realizacji zamówienia:
Planowany okres trwania projektu: od 01.10.2017 do 31.12.2018 r.

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; w tym posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie;

c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub świadczą te usługi osobiście;

d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa:
Podmiot nie może znajdować się w stanie upadłości lub likwidacji.

Dodatkowe warunki:
Od oferenta wymagane jest osobiste świadczenie pracy lub delegowanie osoby dedykowanej do obsługi zadania na potrzeby koordynacji projektu. Osoba ta powinna posiadać odpowiednie do realizacji zadania kwalifikacje i doświadczenie. Przewidywana liczba godzin pracy dla Koordynatora Projektu wynosi  160 godz./m-c.

Wiedza i doświadczenie

Wymagania formalne wobec oferentów:

 1. Koordynator powinien posiadać wykształcenie wyższe, w stopniu magistra lub inżyniera na kierunkach związanych z informatyką, marketingiem lub zarządzaniem. Dopuszczalne jest wykształcenie licencjackie lub inne o ile osoba posiada odpowiednie do stanowiska doświadczenie zawodowe (preferowana będzie oferta zawierająca oferty oferentów, o największych kompetencjach i doświadczeniu);
 2. Doświadczenie minimum 5 lat pracy, w tym preferowane będzie:
  • doświadczenie przy organizacji i koordynacji szkoleń;
  • doświadczenia związane z marketingiem;
  • doświadczenia w branży poligraficznej lub wydawniczej;
  • doświadczenia w e-learningu lub innych formach edukacji online;
 3. Dobrą, praktyczną znajomość obsługi programów biurowych Word, Excel, Power Point;
 4. Znajomość obsługi forum Internetowego będzie dodatkowym atutem;
 5. Umiejętność aktualizacji treści stron internetowych będzie dodatkowym atutem.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

 1. 70% – doświadczenie wykonawcy adekwatne do ogłoszenia
 2. 5% – osoba posiadająca co najmniej wykształcenie wyższe
 3. 25% – cena, zgodnie ze wzorem:

llość punktów = Cmin/Cwn x 100 pkt x waga kryterium, gdzie:
Cmin – cena minimalna spośród zaproponowanych cen ofertowych,
Cwn – cena zaproponowana przez wykonawcę n.

Zamawiający może odrzucić ofertę, jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe wydadzą się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i będą budzić wątpliwości Zamawiającego co do możliwości należytego wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.

Oferty nie spełniające wymogów formalnych, zawartych w niniejszym ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.

Wykluczenia

 1.  Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których ogłoszono upadłość.
 2. Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania
 3. Wykonawców powiązanych osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy:

Prosimy o składanie ofert na formularzu wzoru oferty do dnia 25 września br., w formie listownej lub osobistego dostarczenia na adres siedziby Fundacji na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju, lub w formie elektronicznej, na adres mailowy: [email protected]

Formularz oferty można pobrać z linka poniżej:
Wzór oferty wraz z oświadczeniami – Koordynator Projektu

Oferta powinna zawierać oświadczenia: o tym, iż oferent nie jest w stanie likwidację lub upadłości oraz, iż wykonawca nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

W ofercie należy zawrzeć kwalifikacje do realizacji zadania, termin gotowości do rozpoczęcia działań oraz podać oczekiwaną kwotę brutto, wraz z preferowaną metodą zatrudnienia i terminami płatności, miesięcznie lub za cały okres koordynacji projektu pn. „Program aktywnej edukacji, integracji i współpracy na obszarach wiejskich w Polsce”.

Kod CPV 79421000-1 Usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robót budowlanych

Zamawiający – Beneficjent

Nazwa: Fundacja na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju
Adres: 02-776 Warszawa, ul. Indiry Gandhi 21
Numer telefonu: 721720721
NIP: 7010149552

Tytuł projektu: Program aktywnej edukacji, integracji i współpracy na obszarach wiejskich w Polsce
Numer projektu: POIS.02.04.00-00-0066/16-00