szkolenia klimatarolnictwo.pl

Projekt pt. „Program aktywnej edukacji, integracji i współpracy na obszarach wiejskich w Polsce”
uzyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności, a jednostką wdrażającą jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Umowa o dofinansowanie nr POIS.02/04.00-00- 066/16 na kwotę:

740 625 zł z czego dofinasowanie z Unii Europejskiej wyniosło 629 531, 25 zł.

Witamy serdecznie na stronie ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Klimat a rolnictwo” prowadzonego przez Fundację na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju, dedykowanego osobom zawodowo związanym z problematyką rolno-środowiskową, w tym głównie przedstawicielom Wojewódzkich Izb Rolniczych i Ośrodków Doradztwa Rolniczego.

Głównym celem projektu jest poszerzenie wiedzy na temat zmian zachodzących w środowisku naturalnym i ich społeczno – ekonomicznych skutków dla sektora rolnego oraz przybliżenie idei zrównoważonego systemu gospodarowania rolnictwem. Podczas realizacji projektu zakładane jest przedstawienie odbiorcom sposobów adaptacji do zmieniającego się środowiska oraz możliwości wykorzystywania potencjału odnawialnych źródeł energii.

Projekt zakłada realizację następujących działań:

 • przebudowa i prowadzenie portalu www.klimatarolnictwo.pl
 • przygotowanie, wydruk oraz dystrybucja na terenie całego kraju 5 wydawnictw szkoleniowo-edukacyjnych dot. różnych aspektów adaptacji obszarów wiejskich do zmian klimatu,
 • organizacja ogólnopolskich konferencji regionalnych
 • realizacja szkoleń centralnych i regionalnych (lokalnych),
 • centralne – 4 spotkania x ok. 25 osób uczestniczących/szkolenie, łącznie 100 os.
 • regionalne/lokalne – 40 spotkań. x ok. 20 osób uczestniczących/szkolenie, łącznie 800 os.

Projekt odpowiada na następujące problemy środowiskowe:

1. Niewystarczający poziom wiedzy i świadomości osób związanych z sektorem rolnym w zakresie adaptacji do zmian klimatu.

2. Niski stopień wykorzystania potencjału odnawialnych źródeł energii oraz energooszczędnych technologii w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

3. Produkcja energii oparta głównie na spalaniu węgla, będąca przyczyną emisji C02 do atmosfery i powstawania efektu cieplarnianego i globalnych zmian klimatu.

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU
Projekt kierowany jest do osób zawodowo związanych z sektorem rolnym i obszarami wiejskimi na obszarze wszystkich województw, a zwłaszcza:

 • przedstawicieli 16 Wojewódzkich Izb Rolniczych oraz 16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego,
 • doradców rolno środowiskowych i edukatorów i nauczycieli ze szkół rolniczych z całej Polski, w tym studentów rolniczych uczelni wyższych,
 • przedstawicieli organów administracji samorządowej i instytucji odpowiedzialnych za politykę rolno-środowiskową i edukację w tym zakresie.
 • projekt kierowany jest w szczególności do osób zawodowo związanych z rolnictwem i problematyką rolno-środowiskową.

Grupą docelową niniejszego projektu stanowić będą również:

 • indywidualni rolnicy i przetwórcy, przedstawiciele grup producenckich,
 • lokalne grupy działania, przedstawiciele organizacji pozarządowych działających w sektorze rolnictwa i ochrony środowiska, przedstawiciele mediów branżowych, mieszkańcy obszarów wiejskich, inne osoby zainteresowanych tematem.

W przypadku stwierdzenia podejrzenia o nieprawidłowości lub nadużyciu finansowego proszę o kontakt przez stronę: 

lub adres mailowy: